Monthly Archives: An Lùnastal 2013

Tachartas aig Fèis Leabhraichean Dhùn Eideann

Tachartas aig Fèis Leabhraichean Dhùn Eideann

EIBF 2013 – Gaelic Stories with Catriona Lexy Campbell & Norman Campbell, 26 August 11.00 am http://bit.ly/19FVm1T

(Glow log in required)

Father-daughter duo Norman and Catriona Lexy Campbell bring to life a selection of their translated and original Gaelic tales through storytelling and verse.

Cruinneachadh de sgeulachdan ùra agus air an eadartheangachadh bhon sgrìobhaiche iomraiteach, Tormod Caimbeul agus an nighean aige, Catriona Lexy Chaimbeul.

This event is suitable for P4-7.

Co-Chomhairleachadh air Plana Gàidhlig Foghlam Alba

Co-Chomhairleachadh air Plana Gàidhlig Foghlam Alba

http://www.educationscotland.gov.uk/newsandevents/educationnews/2013/pressreleases/august/news_tcm4811070.asp

 Basic CMYK

Beachdan gu Inverness@EducationScotland.gsi.gov.uk no sgrìobh
gu Foghlam Alba, Taigh an Raon Rèidh, Rathad an Raon Rèidh, Inbhir Nis, IV1 1SF. Bidh an co-chomhairleachadh a’ dol gu 12 Sultain 2013.