Daily Archives: An t-Sultain 2nd, 2013

Duaisean Gàidhlig na h-Alba

Tha Duaisean Gàidhlig na h-Alba – air an cur air adhart le Bòrd na Gàidhlig agus an Daily Record – a’ toirt aithne phoblach do gach taobh de chultar, cànan is foghlam na Gàidhlig agus nì iad sanasachd air an obair ionmholta a tha ga dhèanamh gus an seas an dualchas agus gus an tig fàs air cùisean. Bidh an tachartas fhèin na chuirm mhòr far am bi ceòl is iomadh seòrsa ealain eile, an dà chuid nuadh agus dualchasach, gan taisbeanadh, agus bidh e air leth tarraingeach do iomadh coimhearsnachd air feadh na dùthcha.

Thèid na Duaisean a thoirt seachad aig dinnear fìor mhath sna Lus-ghàrraidhean Rìoghail ann an Dùn Èideann air 20 Samhain 2013.

http://www.scottishgaelicawards.co.uk/index-gaelic.html