Monthly Archives: An Dàmhair 2013

Coinneamh Bhliadhnail 2013

Gu: Ballrachd CLAS                                                                          An Dàmhair 2013

CLAS logoA Chàirdean choir,

Coinneamh Bhliadhnail CLAS

Tha mi sgrìobhadh a leigeil fhaicinn dhuibh gun tèid Coinneamh Bhliadhnail CLAS a chumail  ann an Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis air Dihaoine 8 Samhain aig 8 uairean feasgar.

Anns a’ bhliadhna chaidh seachad tha CLAS a-rithist air a bhith ag obair gu dìcheallach às leth tidsearan Gàidhlig nan àrd-sgoiltean ann an iomadh raon den obair làitheil. Tha naoi bliadhna o chaidh CLAS a stèidheachadh  agus rè na h-ùine sin tha gnè na h-obrach aca air atharrachadh a rèir feumalachdan luchd-teagaisg agus foghlam na Gàidhlig. Gu ruige seo tha iad gu mòr an comain gach ball a tha air taic a thoirt ann an iomadh dòigh airson amasan na buidhne a thoirt gu buil. Gun taic na ballrachd, cha bhi e comasach an obair dheatamach a tha ri dhèanamh a choileanadh.

Mar sin, thathas a’ cur impidh oirbh sibh tighinn chun na coinneimh seo airson cluinntinn mun obair anns a bheil sinn air a bhith an sàs, bhur taic a nochdadh agus bhur beachdan a thoirt a thaobh na bliadhna th’ air thoiseach. Mar is dòcha tha fios agaibh, ’s e gnothaich CPD a th’anns a’ choinneimh seo agus anns an t-seadh sin cuideachd tha còir bhur làthaireachd a bhith na bhuannachd dhuibh gu proifeiseanta.

A thaobh nan tidsearan ùra a thòisich anns an Lùnastal, cuimhnichibh gu bheil ballrachd an asgaidh agaibhse ann an CLAS airson na bliadhna seo. Bhiodh e air leth math ur faicinn ann agus eòlas a chur oirbh. Bidh fàilte romhaibh!

Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri taic nan uile fhaighinn air an fheasgar.

Leis gach deagh dhùrachd

Alison Cheanadach

Rùnaire CLAS

 

A’ Choinneamh Bhliadhnail aig CLAS 2013

A’  CHOINNEAMH BHLIADHNAIL

Dihaoine 8 Samhain 2013 aig 8f

Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

CLAS logo

ANNUAL GENERAL MEETING

8 November 2013 at 7pm

Inverness Gaelic School