Daily Archives: An Dàmhair 11th, 2013

A’ Choinneamh Bhliadhnail aig CLAS 2013

A’  CHOINNEAMH BHLIADHNAIL

Dihaoine 8 Samhain 2013 aig 8f

Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

CLAS logo

ANNUAL GENERAL MEETING

8 November 2013 at 7pm

Inverness Gaelic School