Daily Archives: An t-Samhain 14th, 2013

SQA Higher Implementation Events

Cuimhnichibh gu bheil laithean fa-leth aig an SQA airson beachdachadh air na bhios anns na deuchainnean ura aig Ard-Ire.

Bidh coinneamh ann an Glaschu air 9mh den Dubhlachd agus coinneamh ann an InbhirNis air 11mh den Dubhlachd. Dheanadh e feum mhor dhuibh a bhith an lathair. Bidh iad seo mu na cursaichean Gaidhlig agus Gaelic.

Faodaidh sibh claradh ma bhruthas sibh air an ceangal a leanas. Feuch an dean sibh seo seo luath sa ghabhas gus am faigh sibh aite.

http://www.sqa.org.uk/sqa/63052.html