Daily Archives: Am Faoilleach 7th, 2014

Bileagan ùra do phàrantan is luchd-cùraim

Curraicealam airson Sàr-mhathais
bileagan ùra do phàrantan is luchd-cùraim
Chaidh a’ bhileag Great learning in Scotland a chruthachadh
gus cuideachadh a thoirt do phàrantan ann a bhith a’ tuigsinn
mar a gheibh clann buannachd fo na h-atharrachaidhean a
thig an lùib a’ Churraicealam airson Sàr-mhathais mar a thig na
teisteanasan ùra a-steach.
educationnews/2013/education/september/news_tcm4814328.asp
Curriculum for Excellence
new leaflet for parents and carers
The leaflet Great learning in Scotland has been produced to
help parents better understand how their children will benefit
from changes under Curriculum for Excellence as the new
qualifications are introduced.
educationnews/2013/education/september/news_tcm4814328.asp