Daily Archives: An t-Ògmhios 25th, 2014

Co-fharpais ChLAS 2014

CLAS logoA charaid chòir,
Mòran taing gu a h-uile duine a ghabh pàirt ann an co-fharpais ChLAS am-bliadhna. Bha tòrr phìosan sgrìobhaidh fìor mhath ann is bha e gu math doirbh dìreach sia phìosan a thaghadh airson duaisean fhaighinn.
’S e na sgoilearan a bha soirbheachail ann a bhith a’ faighinn duais am bliadhna:

Luchd-Ionnsachaidh
A’ Chiad Duais – Ceiridh NicIllebhràth, Àrd-sgoil Thobar Mhoire
An Dàrna Duais – Raonaid Mhartainn, Sgoil MhicNeacail
An Treas Duais – Kelly NicAoidh, Sgoil Sir E. Scott

Fileantaich
A’ Chiad Duais – Claire Frances NicNèill, Sgoil Bàgh a’ Chaisteil
An Dàrna Duais – John Alasdair Bain, Sgoil MhicNeacail
An Treas Duais – Sophie NicDhòmhnaill, Acadamaidh Dhrochaid an Easbaig

Meallaibh ur naidheachd!

An cois na litir seo tha leabhran beag le na pìosan sgrìobhaidh aca uile.  (Tha an leabhran ri fhaighinn an-seo:  https://clas123.wordpress.com/159-2/)

Dùrachdan,

Kirsten NicDhòmhnaill