Monthly Archives: An t-Ògmhios 2015

Naidheachdan bho Foghlam Alba 06/15

Advanced Higher Route maps for Gàidhlig and Gaelic (Learners)
These papers are to assist teachers and other staff in planning Advanced Higher Gaelic (Learners) and Gàidhlig.  The ’route maps’ are a sequential list of the key guidelines, advice and support for the Advanced Higher. They include important information about assessment, learning and teaching.  More information.
 
‘How good is our third sector organisation?’ (HGIOTSO) is a self-evaluation resource created to support the third sector to evaluate their performance and to identify priorities for action. The resource can be used by anyone in the third sector: volunteer, worker or other stakeholder. It is designed to support third sector organisations of all sizes, from small to large, local to national. It can also be used in cross-sector partnerships.
Mother Tongue Other Tongue competition going nationwide in 2015-16!
Mother Tongue Other Tongue (MTOT) is an exciting multilingual poetry project which celebrates linguistic and cultural diversity through creative writing, and showcases the many languages which are spoken and learned by young people in school and at home. After a very successful pilot of the competition in the Glasgow area last year, SCILT are excited to announce the roll-out of MTOT across the country from August 2015. 2015/16 will build on the success of last year’s initiative and see the competition go nationwide allowing all pupils from P1 – S6 to participate in collaboration with our partner universities.
More information
Micro-listening tasks you may not be using often enough in your lessons
A series of tips to enhance listening skills with beginner learners. More information
 
How to exploit the full learning potential of a target language song in the classroom
A nine-step framework for the exploitation of a song for language learning.
More information
 

Co-fharpais ChLAS 2015

Co-fharpais ChLAS 2015CLAS logo 70%

 

A charaid chòir,

 

Mòran taing gu a h-uile duine a ghabh pàirt ann an co-fharpais ChLAS am-bliadhna.  Bha tòrr phìosan sgrìobhaidh fìor mhath ann is bha e gu math doirbh dìreach sia phìosan a thaghadh airson duaisean fhaighinn.

 

’S e na sgoilearan a bha soirbheachail ann a bhith a’ faighinn duais am bliadhna:

 

Luchd-ionnsachaidh

A’ Chiad Duais – Sophie Forsyth, Àrd-sgoil Loch Abair

An Dàrna Duais – Raonaid Chaimbeul, Sgoil Sir E Scott

An Treas Duais – Kirstyn Rowantree, Àrd-sgoil Àird nam Murchan

 

 

Fileantaich

A’ Chiad Duais – Hallie Miles-Shinnie, Àrd-sgoil Phort-Rìgh

An Dàrna Duais – Ruairidh Cormaig, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

An Treas Duais – Uilleam MacDhughaill, Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil.

 

Tha fiosrachadh air a dhol gun a sgoiltean seo a-nis.

Tha leabhran beag le na pìosan sgrìobhaidh aca uile an-seo: https://clas123.wordpress.com/159-2/  (feumar facal-faire)

 

Dùrachdan,

 

Kirsten NicDhòmhnaill

 

Foghlam Alba: Gaelic e-bulletin / Fios mun Ghàidhlig

http://gaidhlig.educationscotland.gov.uk/ImagesGaelic/EbulletinGaelicEdMay15_tcm12-864361.pdf

EbulletinGaelicEdMay15_tcm12-864361

Co-labhairt Foghlam Alba

Fiosrachadh mu Cho-labhairt Foghlam Alba:

 

A’ Comharrachadh 30 bliadhna de Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Thàinig luchd-obrach agus daoine òga bho sgoiltean, ùghdarrasan ionadail agus buidhnean bho air feadh Alba còmhla ann an Inbhir Nis an-diugh (9 Ògmhios 2015) gus 30 bliadhna de Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a chomharrachadh.  Thug co-labhairt a chuireadh air adhart le Foghlam Alba, fìor dheagh chothrom airson seo a chomharrachadh agus dòigh air co-roinn a dhèanamh air a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig a chaidh a foillseachadh le Foghlam Alba o chionn ghoirid.

 

Tha a’ Chomhairle a chaidh a foillseachadh le Foghlam Alba sa Ghearran am bliadhna, a’ toirt taic do luchd-gnìomh agus do dh’ùghdarrasan ionadail a thaobh a bhith a’ measadh agus a’ planadh a thaobh leasachaidh ann am Foghlam Gàidhlig.  Tha a’ chomhairle stèidhichte air fianais bho sgrùdaidhean, lèirmheasan agus fèin-mheasadh a tha air a dhearbhadh, a’ dèiligeadh ris gach raon de Fhoghlam Gàidhlig; agus dleastanasan eile le raon fharsaing de luchd-ùidh thar an ama 2012-14.  Tha e a’ toirt taic do Phlana Nàiseanta na Gàidhlig 2012-17 le bhith a’ toirt stiùireadh mun dòigh san urrainn do fhèin-fhiosrachaidhean de dh’àrd-chàileachd a bhith air an coileanadh ann am Foghlam Luchd-ionnsachaidh agus Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.

 

Bha am Ministear airson Ionnsachadh, Saidheans agus Cànain na h-Alba, An t-Oll Alasdair Allan an làthair aig a’ cho-labhairt agus thug e seachad a’ phrìomh òraid.  Thuirt an t-Oll Allan,

 

“Tha sinn a’ comharrachadh 30 bliadhna de Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, fior dheagh eisimpleir soirbheachail air ionnsachadh cànain ann an Alba.  Tha uaill mhòr againn ann an seo agus bu mhath leam taing a thoirt airson na h-obrach agus na strì a rinn ar tidsearan ann a bhith a’ coileanadh nan nithean soirbheachail seo.

 

“Tha a’ Chomhairle mu Fhoghlam Gàidhlig a’ toirt sealladh soilleir gus cuideachadh a bhith a’ coileanadh ionnsachadh agus teagasg Gàidhlig de dh’àrd-chàileachd a bhios a’ toirt taic ann a bhith ag adhartachadh amas an Riaghaltais a bhith ag àrdachadh coileanadh.  Tha mi gu sònraichte toilichte gu bheil Foghlam Alba cuideachd a’ toirt comhairle mu Fhoghlam Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus mar as urrainn do sgoiltean seo a ghabhail a-steach ann an Ionnsachadh Cànain Modh-obrach 1 + 2.

 

“Tha mòran nithean an lùib na Gàidhlig agus tha i a’ riochdachadh tòrr a bharrachd seach cànan. Tha i na pàirt de ar dualchas a tha còrr air 1500 bliadhna a dh’aois agus na h-earrann chudromach de dh’Alba san là an-diugh.  Tha Riaghaltas na h-Alba dealasach mu bhith a’ tilleadh àireamh luchd-cleachdaidh na Gàidhlig chun na h-ìre aig an robh i ann an cunntas-sluaigh 2001 agus tha foghlam deatamach a thaobh an amais seo. Tha e air leth cudromach gum bi ùghdarrasan ionadail agus buidhnean eile a’ leantainn orra a’ co-obrachadh gus an ath ghinealach de luchd-cleachdaidh a’ chànain a chruthachadh, agus gus cumadh cudromach a thoirt air an àm ri teachd a thaobh na Gàidhlig ann an Alba.”

 

Thuirt Graeme Logan, Stiùiriche Ro-innleachdail Foghlam Alba “Tha Foghlam Alba dealasach mu bhith ag obair ann an com-pàirteachas le luchd-ùidh gus a bhith a’ coileanadh solair de dh’àrd-chàileachd airson Foghlam Gàidhlig. Cleachdaidh sinn a’ Chomhairle ann an sgrùdaidhean, ann a bhith a’ toirt taic do chonaltradh proifeiseanta agus ionnsachadh an uair a bhios sinn an sàs le luchd-gnìomh; agus mar chlàr-gnothaich an lùib conaltradh le com-pàirtichean.”

 

Chuala a’ cho-labhairt cuideachd bhon Àrd-Ollamh Mata MacÌomhair, CBE a thug seachad a’ phrìomh òraid mun dreuchd aige mar bhall neo-eisimeileach na RA air Comataidh Eòlaichean Cairt Eòrpach nan Cànain Roinneil no Mion-chànain (Comex).  Cho-roinn Mgr MacÌomhair modhan-obrach bho dhùthchannan eile gus dearbhadh gu bheil sealladh lèirsinneach agus eadar-nàiseanta aig Gàidhlig na h-Alba.  Bha cothrom aig luchd-frithealaidh cuideachd a bhith a’ co-roinn nan cleachdaidhean as fheàrr bho air feadh na dùthcha, a bhith a’ cluinntinn bho sgoilearan a chaidh tro Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig san àm a chaidh seachad, a cho-roinn na fèin-fhiosrachaidhean aca fhèin agus a rinn molaidhean airson tuilleadh leasachadh leantainneach, agus fhuarar cothrom ceòl a chluinntinn bho Sgoil Chiùil na Gàidhealtachd, Àrd-sgoil a’ Phluic, Roinn na Gàidhealtachd.

 

Airson tuilleadh fiosrachaidh cuiribh fios gu Kelly.Crichton@educationscotland.gsi.gov.uk no 07931167858.

 

AN DEIREADH

 

Notaichean:

  1. Tha Riaghaltas na h-Alba ag adhartachadh Bile Foghlam (Alba) 2015 tro Phàrlamaid na h-Alba. Fhuair an luchd-frithealaidh an cothrom conaltradh ann an doimhneachd a chumail ris na h-oifigearan poileasaidh mun t-solair a thaobh na Gàidhlig.
  2. Leanar air adhart ag adhartachadh agus a’ cur ris a’ Chomhairle thar ùine.
  3. Leanaidh Foghlam Alba a’ cur fiosrachadh mun Ghàidhlig air Parentzone gus am bi pàrantan cuideachd mothachail air na dh’fhaodas iad a bhith a’ sùileachadh bho Fhoghlam Gàidhlig.