Daily Archives: An Dùbhlachd 23rd, 2015

Nollaig Chridheil

CLAS NOLLAIG.001

 

 

 

 

Cùrsa Sgrìobhaidh

Cùrsa Sgrìobhaidh Chruthachail Ann an com-pàirteachas le Fèisean nan Gàidheal agus Highland Print Studio – 18-23 Faoilleach 2016.  Fosgailte do dhaoine òga a tha eadar 16-25 bliadhna a dh’ aois ann an Alba.

http://www.moniackmhor.org.uk/courses/taigh-stoiridh-alison-lang-domhnall-s-moireach-leughadair-ruairidh-macilleathainhouse-of-stories-in-gaelic-alison-lang-donald-s-murray-reader-roddy-maclean/