Monthly Archives: An t-Ògmhios 2016

Co-fharpais ChLAS 2016

CLAS logoA charaid chòir,

Mòran taing gu a h-uile duine a ghabh pàirt ann an co-fharpais ChLAS am-bliadhna.  Bha tòrr phìosan sgrìobhaidh fìor mhath ann is bha e gu math doirbh dìreach sia phìosan a thaghadh airson duaisean fhaighinn.

’S e na sgoilearan a bha soirbheachail ann a bhith a’ faighinn duais am bliadhna:

Luchd-Ionnsachaidh

A’ Chiad Duais – Aonghas Fearghasdan, ÀS3, Àrd-sgoil Àird nam Murchan

An Dàrna Duais – Iseabail Ghlas, ÀS1, Acadamaidh Chùlodair

An Treas Duais – Niamh Robb, ÀS1, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

Fileantaich

A’ Chiad Duais – Eòin Cuimeanach, ÀS1, Àrd-sgoil Gheàrrloch

An Dàrna Duais – Laura Penman, ÀS2, Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig

An Treas Duais – Leanne NicFhionghain, ÀS2, Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil

Mealaibh ur naidheachd!

Tha leabhran beag le na pìosan sgrìobhaidh as fheàrr ri fhaighinn an-seo (cruth Word).

Dùrachdan,

Kirsten NicDhòmhnaill