Monthly Archives: An t-Sultain 2016

Coinneamh Bhliadhnail CLAS 2016

A Chàirdean choir,

 

Coinneamh Bhliadhnail CLAS 2016

Tha mi sgrìobhadh a leigeil fios dhuibh gun tèid Coinneamh Bhliadhnail CLAS a chumail aig An Alltan air Dimàirt 27 An t-Sultain aig 7.30 feasgar.

Tron bhliadhna a chaidh seachad, tha CLAS air a bhith ag obair gu dìcheallach às leth tidsearan Gàidhlig nan àrd-sgoiltean ann an iomadh raon den obair làitheil aca agus a thaobh deuchainnean agus cùrsaichean ùra. Tha a’ bhuidheann gu mòr an comain gach ball a tha air taic a thoirt ann an iomadh dòigh airson amasan na buidhne a thoirt gu buil. Gun taic na ballrachd, cha bhi e comasach an obair dheatamach a tha ri dhèanamh a choileanadh.

Mar sin, thathas a’ cur cuireadh thugaibh a thighinn chun na coinneimh seo airson cluinntinn mun obair anns a bheil sinn air a bhith an sàs agus bhur beachdan fhaighinn airson na thèid a dhèanamh an ath bhliadhna. A bharrachd air a seo, ‘s e cothrom math CPD a th’anns a’ choinneimh seo agus anns an t-seadh sin cuideachd tha còir bhur làthaireachd a bhith na bhuannachd dhuibh gu proifeiseanta.

A thaobh nan tidsearan ùra a thòisich am bliadhnasa, tha ballrachd an asgaidh ann dhuibhse ann an CLAS airson na bliadhna seo. Bhiodh e air leth math ur faicinn ann agus eòlas a chur oirbh.  Bidh fàilte chridheil romhaibh!

Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri taic nan uile fhaighinn air an fheasgar.

 

Leis gach deagh dhùrachd

Alison Cheanadach

Rùnaire CLAS

clas-agm-2016

litir-agm-2016