Monthly Archives: An t-Ògmhios 2017

Co-fharpais 2017

Mòran taing dhan a h-uile duine a ghabh pàirt ann an co-fharpais ChLAS am-bliadhna. Bha tòrr phìosan sgrìobhaidh fìor mhath ann is bha e gu math doirbh dìreach sia pìosan a thaghadh airson duaisean fhaighinn.

’S e na sgoilearan a bha soirbheachail ann a bhith a’ faighinn duais am bliadhna:

Luchd-Ionnsachaidh

A’ Chiad Duais – Emily Forsyth, ÀS3, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

An Dàrna Duais – Emma Cairistìona Nic an t-Saoir, ÀS1, Sgoil Lionacleit

An Treas Duais – Lauren Hallas, ÀS2, Àrd-sgoil Phort Rìgh

Fileantaich

A’ Chiad Duais – Rory Cormack, Acadamaidh Inbhir Pheofharain

An Dàrna Duais – Maryann Nic a’ Phearsain, ÀS2, Àrd-sgoil Àird nam Murchan

An Treas Duais – Hamish MaLellan, ÀS1, Sgoil Lionacleit

Mealaibh ur naidheachd!