Monthly Archives: Am Màrt 2019

Cuideachadh le Briathrachas ann am Measaidhean Coitcheann Nàiseanta airson Foghlam tron Ghàidhlig (MCNG)

Help with terminology used within the Measaidhean Coitcheann Nàiseanta airson Foghlam tron Ghàidhlig (MCNG)

Gaelic

English

   
12 uairean 12 hour (clock)
24 uairean 24 hour (clock)
A’ mhòr-chuid The majority
Abairt Phrase
Àireamh iomlan Total amount
Àireamhan àicheil Negative numbers
An coimeas ri Compared to
As fhaisge Nearest
Asgair Apostrophe
Bloighean deicheach Decimal fractions
Buidseat Budget
Buntainneach Relevant
Ceudad Percentage
Ceudamhan Hundredths
Clò trom Bold type
Co-chuideil Proportional
Còilean Colon
Co-iomlaideach Commutative
Co-ionann Equal to/equivalent
Coltachd Probability
Comharraich Identify
Co-mheas Ratio
Cruinnich (gu) Round (to)
Cuairt-thomhas Perimeter
Cuibheasach Average
Cumanta Common (commonly used)
Deicheach Decimal
Earrann Extract
Farsaingeachd Area (in numeracy)
Glèidheadair-àite Place-holder
Iomadan Multiples
Iomlaid Change (relating to money)
Loidhne-àireamhan Number line
Lorg agus copaidh Find and copy
Luach Value
Pàirteachadh Partition(ing)
Puingean Celsius fo ìre an reothaidh Degrees Celsius below freezing
Roinneadh Dividing/Sharing
Samhla Numeracy – symbol/sign, Literacy – simile
Taobhan Sides
Tàthan Hyphen
Teas-mheidh Thermometer
Teòthachd Temperature
Tùsail Original
Ùine(achan) Duration(s)

Faicibh cuideachd ¦ See also: