Monthly Archives: Am Màrt 2020

Goireasan Àrd-sgoile BBC Bitesize

Àrd Ìre
Higher Gaelic (Learners)        https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zpscdmn
Àrd Ìre Gàidhlig                      https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zgrsbk7

Nàiseanta 5
Cruinn-eòlas                           https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zcxxsbk
Eachdraidh                                      https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z466fg8
Gàidhlig                                             https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zjssgk7
Gnìomhan Matamataigs          https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zshd3k7
Matamataig                                   https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z8tvk2p
Nuadh-eòlas                                   https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/z9ttyrd
Gaelic (Learners)                           https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zgxmn39

Nàiseanta 4
Cruinn-eòlas                           https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zb77hyc
Eachdraidh                                     https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zg22pv4
Gàidhlig                                  https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zwnnb9q
Gnìomhan Matamataigs       https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zst8v9q
Matamataig                           https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zpfcqhv
Nuadh-eòlas                           https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zrmmn39
Gaelic (Learners)                       
https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zr6xsbk

Bitesize – Goireasan Bun-sgoile

A’ Chiad Ìre
Àireamhachd & Matamataig             https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zrghbdm
Saidheansan                                       https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zjwbd6f

An Dàrna Ìre
Àireamhachd & Matamataig                 https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zhhwt39
Litearrachd & Gàidhlig                      https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zbghbdm
Saidheansan                                       https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/znnqpg8
Cuspairean Sòisealta                                 https://www.bbc.co.uk/bitesize/subjects/zmdq92p
(Cogaidhean na Saorsa & Bhictòrianaich)

Goireasan air TBh agus air Rèidio

CBeebies ALBA                       https://www.bbc.co.uk/cbeebies/shows/alba
Stòiridh air iPlayer                  https://www.bbc.co.uk/iplayer/episodes/m0000cg9/stoiridh
BBC ALBA air iPlayer
               https://www.bbc.co.uk/tv/bbcalba
BBC Radio nan Gàidheal        https://www.bbc.co.uk/schedules/p00fzl81#on-now
BBC Beag air Bheag                https://www.bbc.co.uk/programmes/b05mzzhr

Ceangalan Feumail airson Foghlam aig Astar

Beag air Bheag (a’ gabhail a-steach criomagan fuaim, podcasts, tar-sgrìobhaidhean agus Oisean a Ghràmair)

BBC Naidheachdan (Criomagan Coimhead/Èist)

Litir do Luchd-ionnsachaidh

An Litir Bheag

Rogha is Taghadh (gach seachdain a’ toirt sùil air ais air na bh’ anns na prògraman tron sheachdain)

Breab do Rapal (gach oidhche Luain bidh òigridh a’ lìbhrigeadh a’ phrògraim)