Monthly Archives: An Cèitean 2020

Taigh na Gàidhlig aig Oilthigh Ghlaschu

Ma tha duine dhan na sgoilearan agaibh an dùil a thòiseachadh an Oilthigh Ghlaschu am bliadhna, innis dhaibh mun sgeama Taigh na Gàidhlig (na gabh dragh gu bheil an ceann-latha seachad). Sàbhailidh e sgillinnean dhaibh agus bheir e dhaibh an cothrom a’ Ghàidhlig aca a chleachdadh…agus caraidean ùra a dhèanamh.

Duilleag Ùr le Stòrlann

Tha Stòrlann air duilleag ùr fhoillseachadh le goireasan freagarrach airson ionnsachadh aig an taigh.