Daily Archives: An t-Ògmhios 18th, 2020

CLAS a’ toirt taic ri Webinar Foghlam Alba an ath sheachdainn

Tha Foghlam Alba a’ cumail Webinar an ath sheachdainn air Gàidhlig/Gaelic anns a ‘Senior Phase’  (11.30-12.30 air Diciadain an 24mh.) Tha Catriona, John agus Shonagh à CLAS gu bhith a’ toirt seachad am beachdan cuideachd. Ma tha sibh idir a’ teagasg Gàidhlig do fhileantaich no luchd-ionnsachaidh ann an AS4-6, bhiodh seo taiceil agus inntinneach dhuibh. Siuthadaibh, cuiribh ur n-ainm thuca tron cheangal seo: