Daily Archives: An t-Ògmhios 25th, 2020

Co-fharpais 2020. Cò bhuannaich?

Co-fharpais ChLAS 2020

Bha tòrr phìosan sgrìobhaidh fìor mhath ann am bliadhna is bha e gu math doirbh dìreach sia pìosan a thaghadh airson duaisean. Ach aig a’ cheann thall, ’s e na sgoilearan a bha soirbheachail ann a bhith a’ faighinn duais am bliadhna:

Fileantaich

A’ Chiad Duais – Lisa Ford, AS3, Àrd-sgoil Àird nam Murchan

An Dàrna Duais – Maria Monk, AS1, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

An Treas Duais – Joshua Turner, AS2, Àrd-sgoil Phort Rìgh

 

Luchd-Ionnsachaidh

A’ Chiad Duais – Calum MacCoinnich, AS3, Àrd-sgoil Gheàrrloch

An Dàrna Duais – Kyla NicMhurchaidh, AS2, Àrd-sgoil MhicNeacail

An Treas Duais – Kyla McCrae, AS2, Acadamaidh Chille Mheàrnaig

Mealaibh ur naidheachd le chèile!

Thèid na duaisean agus na teisteanasan air fad dhan na sgoiltean san Lùnastal.

Leabhran 2020

 

Co-fharpais 2020… Cò bhuannaich?

Co-fharpais ChLAS 2020

Bha pìosan sgrìobhaidh fìor mhath ann am bliadhna is bha e gu math doirbh dìreach sia pìosan a thaghadh airson duaisean, ach aig a’ cheann thall ’s e na sgoilearan a bha soirbheachail ann a bhith a’ faighinn duais am bliadhna:

Fileantaich

A’ Chiad Duais – Lisa Ford, AS3, Àrd-sgoil Àird nam Murchan

An Dàrna Duais – Maria Monk, AS1, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

An Treas Duais – Joshua Turner, AS2, Àrd-sgoil Phort Rìgh

 

Luchd-Ionnsachaidh

A’ Chiad Duais – Calum MacCoinnich, AS3, Àrd-sgoil Gheàrrloch

An Dàrna Duais – Kyla NicMhurchaidh, AS2, Àrd-sgoil MhicNeacail

An Treas Duais – Kyle McCrae, AS2, Acadamaidh Chille Mheàrnaig

 

Mealaibh ur naidheachd gach duin’ agaibh!