Monthly Archives: An t-Sultain 2020

COINNEAMH BHLIADHNAIL 2020

Seo agaibh LITIR Litir AGM 2020 agus clàr-chùisean CLAS AGM 2020  airson ar coinneamh bhliadhnail a tha gus tachairt tro zoom am bliadhna.

Cuine? feasgar Diardaoin 8mh Dàmhair @ 7f. Thigibh nar cuideachd!