Monthly Archives: An t-Ògmhios 2021

Co-fharpais 2021

Seo agaibh na sgoilearan agus sgoiltean a bhuannaich duaisean am bliadhna. ’S math a rinn a h-uile duine a ghabh pàirt ann. Thig na duaisean a-mach thugaibhse a bhunnaich a dh’aithghearr. Seo na bha aig ar stiùiriche co-fharpais ri ràdh:

Mòran taing gu a h-uile duine a ghabh pàirt ann an co-fharpais ChLAS am-bliadhna. Bha tòrr phìosan sgrìobhaidh fìor mhath ann is bha e gu math doirbh dìreach sia phìosan a thaghadh airson duaisean fhaighinn. ’S e na sgoilearan a bha soirbheachail ann a bhith a’ faighinn duais am bliadhna:

Fileantaich

A’ Chiad Duais – Anndra, AS3, Àrd-sgoil Gheàrrloch

An Dàrna Duais – Anna, AS2, Àrd-sgoil Phort Rìgh

An Treas Duais – Eva, AS1, Sgoil MhicNeacail

Luchd-Ionnsachaidh

A’ Chiad Duais – Uilleam, AS3, Àrd-sgoil Gheàrrloch

An Dàrna Duais – Matthew, AS3, Acadamaidh Alanais

An Treas Duais – Anna, AS3, Acadamaidh a’ Mhuilinn

Mealaibh ur naidheachd!