Category Archives: Beachdan

Naidheachdan bho ChLAS 10/2016

Naidheachdan bho Chomann Luchd-Teagaisg Luchd-Teagais

Aithisg Bhliadhnail a’ Chathraiche 2016clas

Feasgar math dhuibh uile agus fàilte gu Coinneamh Bhliadhnail Chomann Luchd-Teagaisg Àrd-Sgoiltean. Tha sinn air leth toilichte a bhith aig an Alltan a-rithist airson coinneachadh agus bu chaomh leam taing a thoirt gu Stòrlann airson an cuid fialaidheachd ann a bhith a’ cur rum air doigh dhuinn.
Tha sinn air a bhith an sàs gu soirbheachail ann an iomadh rud a-rithist am bliadhna. Tha an co-fharpais sgriobhaidh againn a’ dol bho neart gu neart le meudachadh anns an àireamh de sgoilearan a tha a’ gabhail pàirt.

Tha tidsearan air a bhith an sàs anns an sgeama treòrachaidh againn a-rithist am bliadhna, agus tha sinn air beachdan thidsearan a thogail gu làidir agus gu tric.

Chosg sinn latha as t-samhradh a’ cruthachadh fiolm gus CLAS a shanasachadh. Aig an aon àm fhuair sinn fhìn beagan a bharrachd eòlas air fiolmadh agus tha sinn an dòchas taic a thoirt do thidsearan no do sgoiltean eile, ann a bhith a’ dèanamh filmichean iad fhèin a bhiodh nan goireasan do thidsearan.

Bha CLAS air an riochdachadh aig coinneamh airson an e-sgoil ùr a tha gus fosgladh agus tha seo mar chomharra air cho taiceil sa tha CLAS a thaobh beachdan thidsearan.

Bu chaomh leam togail a-nochd air cho taiceil sa tha muinntir a’ chomataidh air a bhith tron bhliadhna mu dheireadh agus dha rìreabh tro iomadach bliadhna a chaidh seachad. Feumaidh sinn cuimhneachadh gu bheil CLAS air a ruith le tidsearan, airson tidsearan gus ar guthan a dhèanamh nas eifeachdaich. As aonais tidsearan a tha deònach pàirt a ghabhail, bhiodh an obair fada nas duilghe. Tha dithis on chomataidh ris a bheil mi airson taing sònraichte a thoirt seachad a-nochd air sgàths gu bheil iad a’ tighinn bhon a’ chomataidh am bliadhna. Tha Dòmhnall MacLeòid air a bhith ag obair leinn airson 4 bliadhna agus tha e air a bhith air leth taiceil anns an ùine sin le bheachdan, le ghliocais agus leis an eòlas teicneòlach aige. Ghabh e thairis am blog againn agus tha sin a-nis aig ìre far a bheil e na ghoireas agus na mheadhan buileach taiceil dhuinn. A-thuilleadh air Dòmhnall, tha mi airson taing sònraichte a thoirt do Steven Greumach a tha air a bhith na Ionmhasair air a’ chomataidh airson iomadh bliadhna thrang. Chan e Gàidhlig a bha Steven a’ teagasg aig a’ cheann thall ach Maths, ach bha obair a’ chomataidh air còrdadh ris a leithid ‘s gun do lean e air adhart leinn, gar cumail ceart agus a’ cumail suil air na sgillinnean fad bhliadhnaichean. ‘S e Steven a chur am blog againn air bhog anns a’ chiad àite mus do ghabh Dòmhnall ris. Tha iomadh sgil agus tàlant aig Steven a bhios sinn ag ionndrainn gu mòr nuair a dh’fhàgas e. Mar sin, tha mi airson taing oifigeil a thoirt dha Steven agus do Dhomhnaill a-nochd airson an obair a rinn iad còmhla rinn agus bidh sinn a’ guidhe a h-uile soirbheas dhan dithis aca anns na bliadhnaichean fada a tha romhpa.

Tha sin a’ fagail bearn no dhà air a’ chomataidh airson tidsearan ùra a thighinn nar cuideachd às a seo a-mach. Ged a tha beagan obair ann do dhaoine a bhios a’ gabhail pairt ann an comataidh, chan eil an obair gun tlachd agus gu dearbha fhèin tha e uabhasach tlachdmhor a’ cur barrachd eòlas air na tidsearan a bhios a’ frithealadh na coinneamhan. Mura biodh sin, cha bhithinn fhìn air leantainn ris cho fada! Tha mi mothachail gu-ta gu bheil beatha-sgoile aig tidsearan a’ fàs nas trainge gach latha agus tha e doirbh do chuid

faighinn às an sgoil gus tachartas mar an t-Alltan a fhrithealadh. Mar sin bu choir dhuinn ‘s dòcha barrachd oidhirp a dhèanamh ann a bhith a’ toirt cuireadh do thidsearan tighinn air a’ chomataidh on seo a-mach. Tha fios againn gun còrdadh e gu mòr ri tidsearan agus gum faigheadh iad a cheart uidhir à CLAS sa bhiodh iad a’ cur ris. ‘S e cothrom agus tlachd a th’ann a bhith mar phàirt de ChLAS agus tha mise glè thoilichte gu bheil mi mar phàirt dheth.

Mòran taing airson a bhith an seo còmhla rinn a-nochd.

Catriona Nic a’ Phì

Cathraiche, Comann Luchd-Teagaisg Àrd-sgoiltean.

 

Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhligbng

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus a’ leudachadh air na cumhachan Gàidhlig ann an Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016.   Fiosrachadh am fad an-seo:

http://www.gaidhlig.org.uk/bord/home-2/co-chomhairleachadh-dreachd-den-stiuireadh-reachdail-airson-foghlam-gaidhlig

**Tha an co-chomhairleachadh a’ dùnadh a-maireach (1 Samhain 2016)**

 

Goireasan airson Compiutaireachd

Tha goireasan ann an Gàidhlig airson compiutaireachd aig ìre bun-sgoil air làrach CAS Barefoot:  http://barefootcas.org.uk/my-curriculum-scotland/

 

Basic CMYKFiosrachadh bho Foghlam Alba mu mheasadh ann an Gàidhlig

https://blogs.glowscotland.org.uk/glowblogs/eslb/2016/09/11/assessing-progress-and-achievement/

 

Teisteanas Ceannardais Gàidhlig

http://www.socialenterprise.academy/scot/whats-on/gaelic-medium-leadership-award-142

SCILT and Gaelic Education

banner Join us on Monday 7th March at 4pm for this live event to find out about the support SCILT can provide to teachers involved in Gaelic Education.
The Glow TV event will be presented by Julie-Anne MacKenzie, Professional Development Officer with SCILT. The session will outline the support SCILT can provide to teachers involved in Gaelic Education. The session will be delivered through the medium of Gaelic with a supporting power point presentation available in English.
Sign up and join us live in Glow TV – SCILT and Gaelic Education
If you unable to join us for the live event you can always catch up with the recording at another time – Glow TV’s Watch Again.

Naidheachdan bho Foghlam Alba 01.16

Briefings on Gaelic EducationBasic CMYK

The latest Briefing is available at:

GAELIC EDUCATION BRIEFING

 

logo--hi-resLeadership Award: Gaelic Education
Social Enterprise Academy and Education Scotland are working in partnership to deliver an Institute of Leadership and Management Award for teachers of Gaelic Education.  The next Leadership Award for Gaelic Educationwill commence on 26 and 27 February 2016.  It will be based at Columba 1400 premises on the Isle of Skye.  If you wish to enrol for this award or require more information, please contact kate@socialenterprise.academyEducation Scotland and Social Enterprise Academy acknowledge financial assistance from Bòrd na Gàidhlig towards the costs of running this award.

Aithisg Bhliadhnail 2015

Gheibh buill ChLAS air aithisg bhliadhnail a’ chathraiche a Mionaideanleughadh an-seo: Mionaidean.

 

Facal-faire

Tha facal-faire aig gach ball.   Ma dh’fheumas sibh facal-faire as ùr, cuir fios thugainn.

 

 

Coinneamh Bhliadhnail CLAS

CLAS logoGu: Ballrachd CLAS

An t-Sultain 2015

A Chàirdean choir,

Coinneamh Bhliadhnail CLAS

 

Tha mi sgrìobhadh a leigeil fhaicinn dhuibh gun tèid Coinneamh Bhliadhnail CLAS a chumail aig An Alltan air Dimàirt 29 An t-Sultain aig 7.30 feasgar. 

 

Anns a’ bhliadhna chaidh seachad tha CLAS a-rithist air a bhith ag obair gu dìcheallach às leth tidsearan Gàidhlig nan àrd-sgoiltean ann an iomadh raon den obair làitheil aca agus a thaobh deuchainnean agus cùrsaichean ùra. Gu ruige seo tha iad gu mòr an comain gach ball a tha air taic a thoirt ann an iomadh dòigh airson amasan na buidhne a thoirt gu buil. Gun taic na ballrachd, cha bhi e comasach an obair dheatamach a tha ri dhèanamh a choileanadh.

 

Mar sin, thathas a’ cur impidh oirbh a thighinn chun na coinneimh seo airson cluinntinn mun obair anns a bheil sinn air a bhith an sàs, bhur taic a nochdadh agus bhur beachdan a thoirt a thaobh na bliadhna a th’ air thoiseach. Mar a bhios fios agaibh, ’s e gnothaich CPD a th’anns a’ choinneimh seo agus anns an t-seadh sin cuideachd tha còir bhur làthaireachd a bhith na bhuannachd dhuibh gu proifeiseanta.

 

A thaobh nan tidsearan ùra a thòisich anns an Lùnastal, cuimhnichibh gu bheil ballrachd an asgaidh agaibhse ann an CLAS airson na bliadhna seo. Bhiodh e air leth math ur faicinn ann agus eòlas a chur oirbh. Bidh fàilte romhaibh!

 

Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri taic nan uile fhaighinn air an fheasgar.

Leis gach deagh dhùrachd

 

Alison Cheanadach

Rùnaire CLAS

 

Tha pàipearan airson a’ choinneimh Bhliadhnail an-seo:

Mionaidean

 

Naidheachdan bho Foghlam Alba 09/15

E-bulletin for Gaelic Education Fios mun Ghàidhlig

Fàilte

Welcome to our e-bulletin for Gaelic Education.  This e-bulletin includes information on Gaelic Medium Education (GME); Gaelic Learner Education (GLE) and the promotion of Learning about Gaelic Language and Culture as part of Scotland’s identity.

 

Gaelic Education Seminar at the Scottish Learning Festival

A current priority in the National Gaelic Language Plan is to build the capacity for leadership in Gaelic Medium Education (GME). Education Scotland invites you to a seminar at the Scottish Learning Festival to learn of developments in this area.  The session will include:

 

Fred Wildridge, Headteacher of the Year, Scottish Education Awards 2014 gave back to education in the last year by engaging with schools to help them improve.  Fred will reflect on his experiences, particularly those in GME, and offer advice on building capacity for leadership.

Social Enterprise Academy (SEA) and Education Scotland worked in partnership to deliver a leadership award for teachers through the medium of Gaelic. David Bryan, SEA will describe how the course builds leaders of learning.

 

Gillian Hamilton, Chief Executive of the Scottish College of Educational Leadership (SCEL) will set the context for the promotion of leadership within Scottish education.  Gillian will recognise the success of the teachers who took part in the award.

 

Please register for this session on the SLF website.

 

Book now to guarantee your place at SLF. Visit the SLF website to browse the full conference programme and book your place today.

​Education Scotland at An t-Alltan

Education Scotland appreciates the opportunity to present two seminars at An t-Alltan on 30 September and 1 October 2015.  These seminars will focus on
numeracy and mathematics in the broad general education 3-15 an update on all aspects of Gaelic Education.
For more information and to register, please visitStorlann’s website

​Advice on Gaelic Education

We have published powerpoint presentations summarising key messages from Education Scotland’s Advice on Gaelic Education. These may be used for professional learning, self-evaluation and professional discussion.  Materials from our conference to promote the key messages from the Advice on Gaelic Education will be available soon.

​Support for the Advanced Higher

 

Please visit Glow for resources to support Gaelic (Learners) and Gàidhlig.  Gaelic (Learners) and Gàidhlig Advanced Higher Route Maps are available to assist teachers and other staff in planning Advanced Higher Gaelic (Learners) and Gàidhlig.  These ’route maps’ are a sequential list of the key guidelines, advice and support for the Advanced Higher. They include important information about assessment, learning and teaching.  More information.

​Review of resources for National Qualifications

Education Scotland is currently seeking feedback on the materials that were produced to support national qualifications.  Practitioners of Gaelic Education are invited to give their views on resources to assist Education Scotland in identifying priority materials for update and enhancement. Please send comments to Inverness@EducationScotland.gsi.gov.uk

​Gaelic Education: A summary of our key resources

Available soon on our website will be a summary of some of our key resources for Gaelic Education.

​A 1+2 Approach to Language Learning

For detailed advice on the role of Gaelic Medium and Learner Education in a 1+2 Approach, please visit our website.

For advice on the second additional language (L3) to be introduced by P5 by the latest, please visit: Language learning in Scotland: A 1+2 approach – Further guidance on L3 within the 1+2 policy.

For professional learning on a 1+2 Approach, please view Glow TV.  A powerpoint presentation  is also available.

For resources, please visit the Stòrlann website or contact djmacritchie@storlann.co.uk.

​Social Enterprise Academy

Social Enterprise Academy is offering a 4-day Leadership Award for teachers in Gaelic Medium Education.  The award is offered as two short residentials at Coul House near Inverness.  The first of the two modules is in early November.  For more information, please contact Kate. Details are also available on Social Enterprise Academy’s website

Nominations for the 2015 Scottish Gaelic Awards are now open. The awards recognise all aspects of Gaelic education, language, culture and heritage. Education Scotland is delighted to sponsor the Innovation in Education and Learner Awards. Please visit theScottish Gaelic Awards website for more information.  Nominations must be submitted by Friday 25 September 2015.

​Bombadil Publishing

Located in the Highlands, publishes ebooks and printed books written by young people  for young people. They are now offering subscriptions to enable schools to produce an ebook through the medium of Gaelic and/or English. For more information, please visit the website:Bombadil Publishing

For queries, including pricing, please contact Marianne.

Applications are invited from practitioners in early learning and childcare centres, and primary and secondary schools for the post graduate certificate Streap. This distance-learning course forms part of master-level learning.  It has a particular focus on terminology, skills and knowledge connected to teaching in Gaelic Medium Education.  For more information, please contactsp.smo@uhi.ac.uk. This course is fully funded by the Scottish Government.

​Read, Write Count – Leugh, Sgrìobh, Cunntais

Read, Write, Count is a new literacy and numeracy campaign aimed at children in P1-P3 as well as their parents and carers.  It was launched by the Cabinet Secretary on 17 August 2015.  The aims of the campaign include generating enthusiasm about reading, writing and counting.  Read, Write, Count will provide books and other activities to support literacy and numeracy. This will include:

• bespoke packs for those in P1-P3 who are learning through the medium of Gaelic
• training to support the development of Bookbug sessions through Gaelic.
For more information, please have a look at the web portal
The Education (Scotland) Bill is still progressing through the Scottish Parliament.  It includes important provisions for Gaelic.  The Education and Culture Committee of the Parliament will publish its report on the Bill soon.  It will be interesting to have the Committee’s views and any recommendations that they may wish to offer.

​Cuilean Craicte

Cuilean Craicte publishes chapter books for independent readers (aged 7-12 approx) through a crowd-funding model.  This is backed by GME parent subscribers. The aim of the project is to promote independent reading for pleasure, increase vocabulary and encourage childrens’ use of Gaelic beyond the classroom.

Small numbers of the first six books published are still available to buy.  The cost is £50. Authors include Frank Cottrell-Boyce, Terry Deary and Tony Bradman.  For more information, please contactcuileancraicte@gmail.com.

The second series of six books is currently available for the period July-Dec 2015. The subscription is £50, with books and activity sheets sent to subscribers monthly.  The authors included in the second series are Michael Morpurgo, Catherine MacPhail, Kaye Umansky and Chris Bradford.  For more information, please visit thewebsite and subscribe here.

​Ceòlas Uibhist Ltd

Ceòlas Uibhist Ltd has successfully organised a series of professional learning courses.  These include new community courses articulating to the Gaelic Immersion for Teachers (GIfT) course at the University of Strathclyde.  For more information, please contact Liam

E-stòras: Comhairle nan Eilean Siar

 

E-stòras: Comhairle nan Eilean Siar have the following new resources:

Naidheachdan Annasach – a new version of the Nicolson Institute’s workbook to accompany the book, “Naidheachdan Annasach”.  This is suitable for those in the broad general education at the secondary stages.

Mac an t-Srònaich  – a new version of the Nicolson Institute’s workbook to accompany the book, Mac an t-Srònaich.  This is suitable for those in the broad general education at the secondary stages.

Crofting Connections  (fon cheann Ceanglaichean Croitearachd) – a link to worksheets and accompanying teachers’ notes produced by Crofting Connections and Stòrlann.  This is suitable for older children at the primary stages.

A’ cleachdadh Bi/Bith/Bidh – interactive resource for the introduction and revision of this aspect of grammar.

Side nan Seachd Sian – An interactive resource for various levels.  It is accompanied by a useful glossary of Gaelic weather terms.
Other resources include:

Na Mìosan
Mìosachan
Oidhcheannan

Mar a sgrìobhas tu cinn latha

Coming soon from E-stòras:

Na Cloinne Bige.  This is a free downloadable app which features 20 songs for those in the early and first levels of the broad general education.  This app will be launched at the Oban Royal National Mod in October.

Cur/Chur & Cuir/Chuir
This is an interactive resource for the introduction and revision of the use of cur/chur & cuir/chuir.

​Bòrd na Gàidhlig will be holding their annual conference for newly qualified teachers of Gaelic Medium Education 3-18 on Wednesday 17th of November in The Albany Centre, Glasgow.

​The programme will include presentations and workshops on developing Gaelic language skills, the role of partnerships with the community in the curriculum, bilingualism, the use of Glow and additional support needs. For this, Bòrd na Gàidhlig acknowledges contributions from Education Scotland, Scottish Qualifications Authority and Bilingualism Matters. For more information or to register for the conference, please contact teagasg@gaidhlig.org.uk or download a registration form here.

For more information on Education Scotland Foghlam Alba, please visit our website and/or contact Inverness@educationscotland.gsi.gov.uk

If you wish to use our e-bulletins to inform practitioners of Gaelic Education of useful information, please contact us at Inverness@educationscotland.gsi.gov.uk Our next bulletin will be published on 27 November 2015.

Comann nam Pàrant

Comann nam Pàrant latest newsletter now available

The latest version of the newsletter from Comann nam Pàrant, the association for parents of those in Gaelic Medium Education, is now available.

Foghlam Alba: Gaelic e-bulletin / Fios mun Ghàidhlig

http://gaidhlig.educationscotland.gov.uk/ImagesGaelic/EbulletinGaelicEdMay15_tcm12-864361.pdf

EbulletinGaelicEdMay15_tcm12-864361

Conference: Sharing the vision – Advice on Gaelic Education

Education Scotland is hosting a conference to share key messages from our recent publication, Advice on Gaelic Education.  This will take place in the Drumossie Hotel, Inverness on 9 June 2015.   The Advice is an important document in that it gives strategic direction to the development of Gaelic Education.  It offers advice on Gaelic Medium Education, Gaelic Learner Education, Curriculum for Excellence and 1+2 Languages Approach.  This year also marks 30 years since the commencement of Gaelic Medium Education and we would like to showcase some of the associated successes.  For more information or to reserve a place at the conference please contact emma.maclennan@educationscotland.gsi.gov.uk   Education Scotland appreciates the support of a range of partners who are contributing to presentations and focus groups.

http://www.educationscotland.gov.uk/newsandevents/events/2015/eventgeneral_tcm4863743.asp

 

Advice on Gaelic Education Programme 19 5 2015

 

 

Duais Foghlam Gàidhlig

Duais Foghlam GàidhligScottish Education Awards

“Tha Duaisean Foghlam Gàidhlig a’ toirt aithne do sgoiltean is ionadan a tha air cultar agus àrainn  bheothail agus adhartach de shìor ùr-ghnàthachadh a leasachadh.

Bu chòir don chultar agus don fheallsanachd a bhith ag adhartachadh spèis, miann-adhartais agus coileanadh ’s aig an aon àm a bhith a’ leasachadh bhuilean don h-uile neach-ionnsachaidh ann an dòighean a bhios a’ cur às do neo-cheartas.”

Bileagan Fiosrachaidh:

SEA2015_Flyer_Gaelic_

SEA2015_Flyer_Gaelic_Final