Category Archives: Stòrlann

Fiosrachadh ùr air Làrach Foghlam Alba

Basic CMYKTha Foghlam Alba air fiosrachadh ùr mu Fhoghlam Gàidhlig a chur air an làrach aca. http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/curriculumareas/languages/gaelic/index.asp

 

Coinneamh Bhliadhnail CLAS

CLAS logoGu: Ballrachd CLAS

An t-Sultain 2015

A Chàirdean choir,

Coinneamh Bhliadhnail CLAS

 

Tha mi sgrìobhadh a leigeil fhaicinn dhuibh gun tèid Coinneamh Bhliadhnail CLAS a chumail aig An Alltan air Dimàirt 29 An t-Sultain aig 7.30 feasgar. 

 

Anns a’ bhliadhna chaidh seachad tha CLAS a-rithist air a bhith ag obair gu dìcheallach às leth tidsearan Gàidhlig nan àrd-sgoiltean ann an iomadh raon den obair làitheil aca agus a thaobh deuchainnean agus cùrsaichean ùra. Gu ruige seo tha iad gu mòr an comain gach ball a tha air taic a thoirt ann an iomadh dòigh airson amasan na buidhne a thoirt gu buil. Gun taic na ballrachd, cha bhi e comasach an obair dheatamach a tha ri dhèanamh a choileanadh.

 

Mar sin, thathas a’ cur impidh oirbh a thighinn chun na coinneimh seo airson cluinntinn mun obair anns a bheil sinn air a bhith an sàs, bhur taic a nochdadh agus bhur beachdan a thoirt a thaobh na bliadhna a th’ air thoiseach. Mar a bhios fios agaibh, ’s e gnothaich CPD a th’anns a’ choinneimh seo agus anns an t-seadh sin cuideachd tha còir bhur làthaireachd a bhith na bhuannachd dhuibh gu proifeiseanta.

 

A thaobh nan tidsearan ùra a thòisich anns an Lùnastal, cuimhnichibh gu bheil ballrachd an asgaidh agaibhse ann an CLAS airson na bliadhna seo. Bhiodh e air leth math ur faicinn ann agus eòlas a chur oirbh. Bidh fàilte romhaibh!

 

Tha sinn a’ coimhead air adhart gu mòr ri taic nan uile fhaighinn air an fheasgar.

Leis gach deagh dhùrachd

 

Alison Cheanadach

Rùnaire CLAS

 

Tha pàipearan airson a’ choinneimh Bhliadhnail an-seo:

Mionaidean

 

Foghlam Alba: Gaelic e-bulletin / Fios mun Ghàidhlig

http://gaidhlig.educationscotland.gov.uk/ImagesGaelic/EbulletinGaelicEdMay15_tcm12-864361.pdf

EbulletinGaelicEdMay15_tcm12-864361

Measgachadh Naidheachdan

Health and wellbeing; responsibility of all
The interactive PDF accompanying this resource is now available through the medium of Gaelic. This flexible resource can be used in a variety of ways to support children and young people in the aspects of health and wellbeing which are the responsibility of all.  This resource may be used to support both Gaelic Learner and Medium Education.
New resources for Gaelic Medium Education (GME)
Resources for Media Studies National 3, National 4, National 5 and Higher for GME are now available on Glow.  We have also included a separate glossary of terminology.
 

The Scottish Voice

  • The Scottish Voice is a computer ‘text-to-speech’ programme to assist with reading electronic books;
  • PDF files (such as SQA exam papers); worksheets and other documents in Microsoft Word and
  • create audio files using the voice.  This is being developed to assist with Gaelic text.  The new Gaelic voice will be available to schools from The Scottish Voice website for the start of the 2015-16 academic session.  This will help learners with additional support needs and also all learners to read web sites, documents, or to check and proof-read their own letters or emails.  The voice will be licensed for use by Scottish schools, colleges, universities, local and national government agencies, NHS units and for use at home by pupils and staff.  It is funded by The Scottish Government Gaelic and Scots Unit; Scottish Funding Council; Scottish Qualifications Authority and Bòrd na Gàidhlig.

Aithisg Bhliadhnail (Cathraiche) 2014

Feasgar math dhuibh uile gu Coinneamh Bhliadhnail Chomann Luchd-teagaisg Àrd Sgoiltean.Catriona Cathraiche

Tha mi toilichte a leithid fhaicinn an làthair a-nochd agus tha fhios am gur ann air sgàths gu bheil sinn an-seo aig an Alltan gu bheil barrachd ann am bliadhna. Tha mi airson taing a thoirt do Stòrlann sa chiad dol a-mach airson leigeil leinn ar Coinneamh Bhliadhnail a chumail an seo san Aghaidh Mhòir. Chan e sin a-mhàin, tha iad a’ toirt an cothrom dhuinn thairis air an ath latha no dhà, deich bliadhna de ChLAS a chomharrachadh an seo cuideachd. Tha seo a’ toirt an cothrom do bharrachd buill a bhith an-sàs anns a’ cheann-bliadhna sonraichte seo. Tha e cuideachd a’ sàbhaladh airgead dhuinn…rud a tha gu math cudromach san latha a th’ ann. Mar sin bu chaomh leam taing mhòr a-rithist a thoirt do Stòrlann airson an cothrom agus an cuid fialaidheachd.

‘S e bliadhna eile trang a tha air a bhith aig CLAS, far an robh sinn a’ riochdachadh tidsearan na dùthcha ann an gnothaichean cò-cheangailte ris na deuchainnean ùra, a’ cur air dòigh ar cò-fharpais sgrìobhaidh, a’ sgaoileadh fiosrachadh cudromach tron Bhlog againn, an sàs ann an còmhraidhean le diofar bhuidhnean, a’ cruthachadh goireasan agus gan sgaoileadh tron Bhlog, agus a’ neartachadh an sgeama treòrachaidh againn. Tha seo uile mar dhearbhadh air an cò-obrachadh a tha sinn a’ dèanamh agus tha làn dhùil againn leantainn oirnn leis an obair seo cho fad sa tha e comasach dhuinn.

Ged a tha obair mhòr ann dhuinn aig amannan, tha sinn a’ faighinn tlachd ann a bhith a’ coinneachadh agus a’ dèanamh rudan a tha feumail dhan dreuchd agus dhan na sgoilearan a tha ag ionnsachadh Gàidhlig, no a tha ag ionnsachadh tron Ghàidhlig. Tha e cuideachd math dhan adhartas proifeisanta againn uile gu pearsanta a bhith a’ cò-obrachadh chun an ìre sa tha sinn. Tha beàrn no dhà gu bhith anns a chomataidh am bliadhna agus nam biodh duine den bheachd gun còrdadh e riutha bhith an-sàs ann an comataidh ChLAS, gheibh sibh an cothrom mus bi an oidhche seachad! Tha e air leth cudromach do bhuidheann mar CLAS gu bheil sinn a’ riochdachadh na s’ urrainn dhuinn de thidsearan, mar sin, mura h-eil sibh nur buill an-drasta, feuch an gabh sibh ballrachd a-mach a-nochd fhèin no anns na beagan làithean a tha romhainn. Mar as motha a tha sinn a’ riochdachadh, ‘s ann as làidire ar guth.

Chan urrainn dhomh bruidhinn am-bliadhna, gun a bhith a’ togail air daoine sònraichte a tha air a bhith taiceil dha rìreabh anns an obair aig CLAS. Chan e a-mhàin na buill air fad, a h-uile duine anns a’ chomataidh, agus muinntir Bòrd na Gàidhlig a tha a’ toirt maoineachadh dhuinn gach bliadhna, ach gu h-àraidh a-nochd, Mairead NicÌomhair a bha bunaiteach ann a bhith a’ cur CLAS air bhonn sa chiad àite agus a dh’fhuirich air a’ chomataidh mar bhall cò-thaghte fad deich bliadhna slàn a’ toirt taic dhuinn. Tha i air a bhith os cionn luach. Tha i a’ dol gar fàgail am bliadhna-sa agus tha sinn a’ guidhe slàinte, gach sonas, agus soirbheachas dhi. Tha i gar fàgail ann an suidheachadh far a bheil sinn an dòchas gun tèid sinn bho neart gu neart. Bha cuideachd Uilleam Dòmhnallach againn mar bhall cò-thaghte faisg air deich bliadhna cuideachd agus ged a dh’fhàg esan tron bhliadhna, cha d’fhuair sinn an cothrom taing cheart a thoirt dha airson an sàr obair agus taic a thug

esan cuideachd dhuinn. Tha sinn buileach mothachail air an ùine a thug daoine mar Uilleam agus Mairead dhuinn airson gun tig piseach air Foghlam Gàidhlig san fharsainneachd anns na h-àrd sgoiltean. Tapa leibh gu dearbha.

Tha e a’ toirt togail dhuinn cuideachd am bliadhna, gu bheil daoine eile nar cuideachd a rinn an t-uamhas do ChLAS. Mura h-eil iad ann a-nochd, tha iad gu bhith ann a-màireach. Tha mi a’ bruidhinn air Cairistìona Walker a bha aig an stiùir anns a’ chiad bhliadhna de ChLAS, mus deach ar stèidheachadh gu foirmeil ann an 2004. Rinn Christina obair ionmholta dhuinn aig an àm sin. Cuideachd Joan Esson a bha na chiad Cathraiche oifigeil aig CLAS, agus a tha fhathast air-leth taiceil dhuinn tro h-obair ann am Foghlam Alba. Raonaid Nic a’Phearsain a bha anns a’ chathair as deidh Joan – tha Raonaid a-nis trang a’ toirt taic do thidsearan ùra ann an Oilthigh Shrath Chluaidh, agus Fionnlagh Coineagan a ghabh an stiùir bho Raonaid. Gu mì-fhortanach, cha bhith Fionnlagh comhla rinn an-dràsta bhon tha e fhèin air fhàgail aig an stiùir anns an sgoil aige. Bu chaomh leam taing mhòr, mhòr a thoirt dhan h-uile neach sin airson am pàirt cudromach a chluich iad (agus gu bheil iad fhathast a’ cluich!) ann am beatha CLAS.

Tha mi an dòchas gun cord na làithean aig an àlltan ribh am biadhna, gun ionnsaich sibh sgilean ùra, gun coinnich sibh ri caraidean sean agus ùr…agus gun tig sibh an sàs ann an obair Chomann Luchd-Teagaisg Àrd-Sgoiltean.

Mòran taing dhuibh uile airson a bhith an seo còmhla rinn a-nochd.

An t-Alltan 2014

Co-labhairt do thidsearan Gàidhlig bho Stòrlann
an-t-alltan-header2014

Bidh An t-Alltan 2014 air a chumail ann an Ionad Co-labhairt MhicDhòmhnaill san Aghaidh Mhòir, air 1 agus 2 Dàmhair. Tha a’ cho-labhairt a’ toirt cothrom do luchd-foghlaim Gàidhlig air sàr leasachadh proifeiseanta. Tuilleadh fiosrachadh an-seo: http://www.storlann.co.uk/an-t-alltan/index.html