Tag Archives: Gaelic Medium Education

Club Irise SMO

Bidh a’ chiad choinneamh Club Irise SMO air rannsachadh air foghlam a’ gabhail àite air Zoom, Diciadain, 3 an Gearran, 4-5f, agus tha fàilte romhaibh uile. Tuilleadh fiosrachaidh an seo air Facebook.

Ann an coinneamhan a’ chlub seo, bidh sinn a’ deasbad diofar phàipearan rannsachaidh air foghlam cànain. Tha ar coinneamhan fosgailte do dhaoine sam bith le ùidh ann am foghlam Gàidhlig aig ìre sam bith: ro-sgoile, bun-sgoile, àrd-sgoile, no oilthighe. Gach coinneamh, bidh òraidiche aig SMO a’ libhrigeadh taisbeanadh goirid (mu 20 mionaid) air pàipear inntinneach anns an litreachas rannsachaidh air foghlam cànain, agus an uair sin, thèid an rannsachadh sin a dheasbad.

ʼS e cuspairean a’ chlub am bliadhna: aire air cruth (focus on form), ais-mholadh ceartachaidh (corrective feedback), agus oideachadh cànain follaiseach (explicit language instruction) ann an co-theagsa foghlaim bhogaidh.

Na coinneamhan:

Tim Armstrong, Diciadain, 3 an Gearran, 4-5f

Ní Dhiorbháin, Aisling & Pádraig Ó Duibhir. 2017. “An explicit-inductive approach to grammar in Irish-medium immersion schools.” Language Awareness 26(1): 3-24.

Gwen Culbertson, Diciadain, 3 am Màrt, 4-5f

Zhou, Wenying, and Guofang Li. 2017. “The Effects of Shared Singing Picture Book Instruction on Chinese Immersion Kindergarteners’ Spoken Vocabulary Recall and Retention.” Frontiers of Education in China 12(1): 29-51

Roddy Neithercut, Diciadain, 31 am Màrt, 4-5f

Gallegos, Areles. 2017. Using Explicit Instruction of Spanish Past-Tense Verb Conjugations in a Spanish Immersion Classroom. Tràchdas Maighstireachd, California State University, Sacramento.

Shona NicCarmaig, Diciadain, 5 an Cèitean, 4-5f

Monson, Katie. 2019. Teaching Grammar Through Music. Tràchdas Maighsireachd, Hamline University.

Anna Thirkell, Diciadain, 2 an t-Ògmhios, 4-5f

Lyster, Roy 2018. Content-based language teaching. New York: Routledge.

Thèid na coinneamhan a chumail anns a’ Ghàidhlig, air Zoom.

Tuilleadh fiosrachaidh an seo air Facebook.

Cùrsa Bogaidh

Bòrd na Gàidhlig has organised an immersion course for teachers who wish to develop further their language skills to enable them to transfer to or contribute to 3-18 Gaelic Medium Education. The course will take place at Sabhal Mòr Ostaig, Isle of Skye from 26 June 2014. Those interested in applying for the course should already have an intermediate level of Gaelic, for example Gaelic (Learners) Higher or An Cùrsa Inntrigidh. By attending this course teachers will
  • Develop skills in conversational Gaelic
  • Develop skills in reading and writing
  • Learn language that is useful in a classroom setting
  • Develop knowledge of grammar
  • Gain an understanding of the next steps to be taken to successfully transfer to teaching in Gaelic Medium Education.

To request an application form or for more information, please e-mail teagasg@gaidhlig.org.uk or phone 0141 341 1020.