Coinneamh Comataidh ChLAS 31/08/12

Coinneamh Comataidh ChLAS

Dihaoine 31 An Lùnastal 2012, 7f, Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

An Lathair: Catriona Nic a’ Phì (CNP), Kirsten NicDhòmhnaill (KND), Catriona Chaimbeul (CC), Yvonne Gunn (YG), Mary Ellen Stiùbhairt (MES), Steven Greumach (SG), Fionnlagh Chonaigean (FC), , Alison Cheanadach (AC), Joan Esson (JE).

1.         Fàilte/Leisgeulan

Chuir an cathraiche, CNP, fàilte air a h-uile duine.

Leisgeulan: Dànaidh Clelland (DC), Uilleam Dòmhnallach (UD), Fiona NicAonghais (FNA), Mairead NicIomhair (MNI)

2.         Mionaidean on Choinneamh mu Dheireadh / Càil Às Ùr

 • Ballrachd ChLAS – Chaidh beachdachadh gun cumadh CLAS a’ bhallrachd mar a tha an-dràsta far a bhitheas buill ga phàigheadh gach bliadhna.  Bidh farpais CLAS fosgailte gu buill a-mhàin agus tha seo a’ toirt cothrom do sgoiltean duaisean a bhuannachadh.
 • Adhartas Nat 4/5 – Choinnich tidsearan bho Chomhairle na Gàidhealtachd air 25mh den Òg-Mhìos airson goireasan a chruthachadh airson na teisteanasan ùra. Thàinig dithis à CNES nan cois airson co-obrachadh. An deidh do Roinn na Gaidhealtachd an sgaoileadh aig Ionsheirbhis an Damhair, sgaoilidh CLAS iad gu sgoiltean eile taobh a-muigh na Roinne

3.         Ionmhas

 • Dh’innis SG don chomataidh gu bheil cunntaisean aig an ionranach agus tha e an dùil am faighinn air ais aig deireadh an t-Sultain.  Tha SG a’ feitheamh airson fiosrachadh air ais a thaobh taic airgid bho Bhòrd na Gàidhlig.  Tha CNP a’ dol a chur post-dealain gu MM aig Bòrd na Gàidhlig airson beachd nas mionaidiche air an t-slighe air am bu chòir CLAS gabhail airson airgead fhaighinn.
 • Chaidh a thogail gu bheil prìsean nan taighean-òsta ann an InbhirNis cus nas daoire na tha iad ann an Glaschu agus gu bheil e tric ro dhuilich àite-fuireach a lorg airson £50. Chaidh aontachadh an suim ceadaichte àrdachadh gu £70. Bu choir do dhaoine àiteachan a lorg nach eil ro dhaor ma ghabhas sin dèanamh gu-ta.

 

4.         Ceumannan Ùra ann am Foghlam Gàidhlig, J Esson, HMIE

 • Dh’innis JE gu robh e san amharc aig Foghlam Alba Stiùireadh Nàiseanta airson Gàidhlig fhoillseachadh, agus dh’iarr i air a’ chomataidh beachdan innse air na rudan a bha iad a’ meas freagarrach agus deatamach airson seo. Chaidh a mholadh gum bitheadh na leanas a’ nochdadh san stiùireadh:

1)      Fiosrachadh mu bhogadh-cànain

2)      Dòighean airson piseach a thoirt air curraicealam na h-àrd-sgoile a thaobh cuspairean a bharrachd a thabhann ann an Gàidhlig. ‘S e obair leantainneach a bhiodh seo.

3)      Comhairle a thaobh mar a dhèanadh sgoil toiseach tòiseachaidh air Gàidhlig luchd-ionnsachaidh a thabhann mar chuspair

Dh’ainmich JE gum biodh an Stiùireadh Nàiseanta seo air a chleachdadh eadar Comhairlean agus mar shlat-tomhais aig HMIE.

 • Chaidh bruidhinn air na dh’fhaodas tidsear lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig às aonais teisteanas. Bha còmhradh ann mu cho freagarrach sa bhiodh e do thidsear àrd-sgoile gun teisteanas airson cuspair, seach Gàidhlig, cuspair sam bith a theagasg suas su AS3. Nam biodh seo a’ tachairt, shaoil a’choinneamh gun fheumadh an sgoil dèanamh cinnteach mu na leanas:

1) Gum biodh an tidsear cofhurtail leis a’ chuspair agus dèonach a theagasg, agus gum biodh cothroman CPD ann dhaibh airson an cuid sgilean agus comasan a leasachadh

2) Gum biodh pàrantan an sàs ann an co-chomhairleachadh mu gach ìre den churraicealam.

3) Gu robh na tidsearan air an stiùireadh le tidsearan aig an robh teisteanas sa chuspair

 

Bha deasbad am measg a’ chomataidh a thaobh am bu chòir do sgoiltean a bhith aig amas air còig chuspairean a thabhann tro mheadhan na Gàidhlig no a bhith a’ smaoineachadh air dòighean eile air Gàidhlig a thoirt dhan cuid sgoilearan, mar eisimpleir tro bhith a’ toirt bhuidhnean a-steach bhon choimhearsnachd airson pàirt den chuspair a dhèanamh.

5.         Coinneamh Bhliadhnail

 • Tha MNI a’ cur pàipearan ri chèile airson a’ choinneamh bhliadhnail a tha a’ gabhail àite air 3mh den t-Samhain ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu.
 • Tha Bòrd na Gàidhlig a’ cur air dòigh là airson tidsearan ùra agus chaidh beachdachadh air a’ chlàr-ghnothaich. Ged a bha gach rud a bha a’ nochdadh inntinneach agus freagarrach, bha beachd aig a’ chomataidh gum bu chòir don cho-labhairt a bhith a’ bualadh air cùisean mar comharrachadh sgrìobhadh, deuchainnean labhairt m.s.a.a. B’ ann air an seo a bha co-labhairt an-uiridh ag amas agus rinn na tidsearan a bh’ ann moladh air mar a bha an latha gu feum. ThuirtAK, a bha na probationer an-uiridh, gun robh measadh obair nan sgoilearan agus bruidhinn air diofar dhòighean teagaisg gu h-àraidh feumail.
 • Bheachdaich a’ chomataidh gu robh feum air cuimhneachadh air tidsearan nan cuspairean tro Mheadhan na Gàidhlig cuideachd agus dèanamh cinnteach gu bheil iadsan a’ faighinn taic agus stiùireadh a tha iomchaidh.  Chaidh aontachadh gum bu chòir do gach ball an clàr a tha BnaG a’ moladh a leughadh agus molaidhean a thilleadh gu Morna Butcher mu na rudan a thathas a’ meas a bu chòir a bhith sa cho-labhairt.

 

6.   Fiosrachadh CLAS air GLOW

 • Bha deasbad ann mu dheidhinn am b’e GLOW an dòigh a b’fhèarr air fiosrachadh a’ sgaoileadh gu buill mu CHLAS agus CPD a lìbhrigeadh. Thuirt SG gun robh trioblaidean ann fhathast le GLOW agus nach robh feadhainn de thidsearan idir ga chleachdadh air sàillibh trioblaidean teicnigeach. Le sin, cho-dhùin an comataidh gur e làrach-lìn a b’fhèarr airson feumalachdan CLAS airson fiosrachadh agus mionaidean on choinneamhan a’ sgaoileadh gu tidsearan Ghàidhlig.  Thuirt a’ chomataidh gum feuch iad ri beachdan agus prìsean a lorg airson seo a dhèanamh ron ath choinneamh.

 

7.         An Ath Choinneamh

 • Bidh an ath choinneamh ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu air 28mh den t-Sultain.
 • Bidh a’ choinneamh bhliadhnail air an 3mh den Samhain ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

8.         G.I.S.B.E

 • Fhuair CLAS post-dealain bho Jayne Reid aig NHS Dùn Deagh a bha a’ sireadh fiosrachadh mu taic ionnsachaidh airson sgoilearan a tha ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig.  Thuirt CC gum feumadh ceumannan a ghabhail mar a tha iomchaidh san sgoil an toiseach.  Tha CC a’ dol a chur post-dealain air ais thuice.
 • Bha duilleag mun Sàr Àrd Ìre a’ toirt seachad agus chaidh fhaighneachd an cuireadh a’ chomataidh beachdan mun mholaidhean airson a’ chùrsa seo gu Alasdair Bauld cho luath sa ghabhas.
 • Tha coinneamh Goethe a’ gabhail àite air 15mh den Samhain agus tha Màiri, tidsear Eachdraidh aig Àrd-Sgoil Greenfaulds, a’ sùileachadh ri blasad de Ghàidhlig a thoirt seachad air an latha.  Tha i a’ feitheamh ri fios fhaighinn air ais bhon chomhairle mu seo.

Fàg freagairt

Cuir a-steach am fiosrachadh agad gu h-ìosal no briog air ìomhaigheag gus clàradh a-steach:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s

%d bloggers like this: