Coinneamh Comataidh ChLAS – 28/09/12

Coinneamh Comataidh ChLAS

Dihaoine 28 An t-Sultain 2012, 7f, Bun Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis

An Lathair: Catriona Nic a’ Phì (CNP), Kirsten NicDhòmhnaill (KND), Catriona Chaimbeul (CC), Yvonne Gunn (YG), Uilleam Dòmhnallach (UD) Steven Greumach (SG).

1.         Fàilte/Leisgeulan

Chuir an cathraiche, CNP, fàilte air a h-uile duine.

Leisgeulan: Dànaidh Clelland (DC), Fiona NicAonghais (FNA), Mairead NicIomhair (MNI), Mary Ellen Stiùbhairt (MES), Alison Cheanadach (AC), Fionnlagh Conaigean (FC).

2.         Mionaidean on Choinneamh mu Dheireadh / Càil Às Ùr

 • Dh’innis CNP don chomataidh gum biodh na tidsearan Gàidhlig bhon Ghàidhealtachd a’ coinneachadh air an 22mh den Dàmhair airson latha Ionsheirbhis. Air an latha seo thèid na goireasan a rinn na buidhnean obrach, air adhartas Nat 4/5, a’ sgaoileadh. Sgaoilidh CNP na goireasan seo gu daoine ann an CLAS as deidh seo.
 • Tha CNP air fios a chur gu Stòrlann le beachdan airson bùthan-obrach airson An t-Alltan. Bha dragh air a’ chomataidh nach robh bùthan-obrach ann a bhiodh tarraingeach no feumail do thidsearan àrd-sgoile. Bha beachdan ann gu robh glè bheag ann idir airson tidsearan de luchd-ionnsachaidh a-mhàin.
 • Dh’innis CC don chomataidh gu bheil i air beachdan a chur gu Ryno aig Stòrlann mu dheidhinn a’ chùrsa ùr Gàidhlig. Thuirt Ryno gun robh e air na beachdan fhaighinn ach chan eil e air freagairt a thoirt air ais thuice mu dheidhinn fhathast.
 • Dh’fhaighnich UD am bu chòir do chuideigin bho CLAS a bhith air Bòrd-stiùiridh Stòrlann. Thuirt e nach robh tòrr air a’ Bhòrd a-nis a tha a’ teagasg. Cuideachd, dh’fhaighnich UD am bu chòir do chuideigin bho Stòrlann tadhal air coinneamahan CLAS. Tha CLAS air seo thairgse mu thràth agus bha Stòrlann toilichte gu leòr le seo ach chan eil duine air nochdadh fhathast. Thuirt CNP nach eil I air fios a chur thuca bho chionn greis mu deitichean na coinneamhan agus gun tòisich I air seo a dhèanamh a-rithist.
 • Thuirt CC gun robh i air a ràdh ri Stòrlann gu bheil e gu math cudromach gu bheil an stuth aca a’ leantainn bho 3-18. Tha CC cuideachd air bruidhinn ri Joan Esson mu dheidhinn seo is bha i gu math taiceil.
 • Thuirt CC gu bheil i deònach ceistean sam bith a th’ aig Jayne Reid aig NHS Dùn Deagh a fhreagairt mu taic ionnsachaidh airson sgoilearan a tha ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig.  Thuirt CC gun cuireadh i cuideachd cuireadh air Jayne tadhal air Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu nam biodh sin feumail dhi.
 • Tha an SQA air fios a chuir gu CLAS gu bheil iad toilichte leis na beachdan a fhuair iad air ais mun deuchainn ùr aig Àrd Ìre Adhartach.  Tha e feumail air an dà thaobh a bhith a’ cò-obrachadh.

3.         Ionmhas

 • Chaidh innse gu CLAS gum bi SG a’ fàgail CLAS am bliadhna ach gu bheil e toilichte obair air an ionmhas gus am bi rudan deiseil.
 • Chaidh aontachadh gun atharraich CLAS na cosgaisean airson àite-fuirich suas bho £50 gu £70 gach oidhche, airson Inbhir Nis agus Glaschu. Bu chòir do bhuill fhathast a’ feuchainn ri àite nas saoire a’ lorg, mas urrainn dhaibh.
 • Chaidh a ràdh gum biodh Bòrd na Gàidhlig deònach taic-airgid de £5000 a thoirt gu CLAS gach bliadhna ach gun fheumar form iarrtais a chur thuca le cosgaisean agus planaichean mus aontaichear ri sgillinn a thoirt seachad. airson ‘maintenance’ ach gum biodh e fhathast math plana a’ sgrìobhadh, airson innse do BnG dè tha CLAS a’ dol a bhith a’ cosg an airgead air an ath bhliadhna. Tha Màiri bho BnG air a ràdh gum biodh e ceadaichte ‘mentors’ a phàigheadh. Dh’aontaich CLAS gum biodh e cuideachd math cosgaisean ‘supply’ agus siubhal a phàigheadh airson ’s gun urrainn na ‘mentors’ coinneachadh ris na ‘mentees’ aca.
 • Dh’innis SG don chomataidh gu bheil cunntaisean aig an ronranach agus tha e an dùil am faighinn air ais meadhan An Dàmhair.

4.         Coinneamh Bhliadhnail

 • Tha MNI a’ cur pàipearan ri chèile airson a’ choinneamh bhliadhnail a tha a’ gabhail pàirt ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Bidh MES a’ coimhead thairis air na pàipearan. Chaidh aontachadh gun e dìreach coinneamh a bhios ann am bliadhna.
 • Bidh a’ chomataidh a’ coinneachadh airson coinneamh uair a thìde ron choinneamh bhliadhnail. Cha robh a’ chomataidh fhathast cinnteach am biodh oidhche Haoine, an 2na den t-Samhain aig 8f, no madainn Disathairne, an 3mh den t-Samhain, an àm as fheàrr airson a’ choinneamh bhliadhnail. Thuirt CC gur dòcha gum biodh oidhche Haoine nas fheàrr oir tha an latha SCILT ann air an Disathairne. Thuirt CNP gun sgaoileadh i post-dealain gu na buill a’ faighneachd dè b’ fheàrr leotha. Bheachdaich UD air bhidio no fòn ‘conferences’ a chleachdadh airson a’ choinneamh cuideachd.
 • Mhol CC am fiosrachadh a tha SCILT a’ cur a-mach gach seachdain a sgaoileadh gu buill ChLAS. Thuirt i gun robh tòrr artaigalan feumail annta, bho TESS is pàipearan-naidheachd, gu h-àraidh mu dheidhinn dà-chànanas.

5.         Co-labhairt thidsearan ùra (BnG)

 • Thuirt CC gum bi ise a’ riochdachadh CLAS aig a’ cho-labhairt air an 28mh den t-Samhain. Thuirt CNP gu robh Morna Butcher toilichte molaidhean fhaighinn airson an latha.
 • Thuirt UD gum bi latha coltach ri seo ann airson ceannardan air an 4mh den Dùbhlachd ann an Glaschu agus air an 7mh den Ghearran ann an Inbhir Nis. Dh’fhaighnich UD am bu chòir do ChLAS a bhith air a’ riochdachadh an seo cuideachd.
 • Dh’fhaighnich CC am bu chòir latha airson tidsearan ùra a bhith aig Bòrd na Gàidhlig a h-uile bliadhna, an àite a h-uile dàrna bliadhna. Thuirt CNP gun urrainn CLAS latha a dhèanamh gach bliadhna nach eil BnG. Thuirt CC gum bu chòir dha a bhith airson tidsearan a tha air a bhith a’ teagasg airson suas ri còig bliadhna is ’s dòcha oileanaich cuideachd. Thuirt CC cuideachd gun robh an t-Ògmhios ro thràth is gum biodh e nas fheàrr ma bha e mìos no dhà às dèidh do na tidsearan ùra a bhith a’ teagasg san sgoil.

 

6.         Fiosrachadh CLAS air GLOW

 • Chaidh aontachadh gun robh e cudromach gum      biodh àite aig CLAS far an urrainnear na mionaidean a phostadh airson      buill.  Bheachdaich CLAS air      duilleag GLOW no làrach-lìn.  Thuirt      SG gur dòcha gun e ‘blog’ an rud as fheàrr airson seo a dhèanamh. Dh’aontaich      CLAS le seo is thuirt SG gum feuchadh e air blog a thòiseachadh.Mhol      SG barrachd fhaighinn a-mach mu dheidhinn ‘blogs’ ron ath choinneamh.

7.         An ath choinneamh

 • Bidh an ath choinneamh a’ gabhail àite ann an Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu, uair a thìde ron choinneamh bhliadhnail. Chan eil CLAS cinnteach fhathast am bidh seo air oidhche Haoine, an 2na den t-Samhain aig 7f, no madainn Disathairne, an 3mh den t-Samhain. Sgaoilidh CNP post-dealain gu buill nuair a tha fios aice.

 

8.          G.I.S.B.E

 • Bidh CLAS deich bliadhna a dh’aois an ath bhliadhna is bheachdaich a’ chomataidh air dè an dòigh as fheàrr airson seo a chomharrachadh. Bheachdaich CNP air ‘launch’ airson an sgeama ‘mentoring’ tron latha is an uair sin rudeigin mar càise agus fìon air an oidhche. Thuirt UD gum biodh e math ma bha ‘keynote speaker’ ann cuideachd, ’s dòcha Mata MacIomhair bhon GTC. Bheachdaich a’ chomataidh cuideachd air CPD air choreigin a dhèanamh. Dh’aontaich a’ chomataidh gum feumar co-dhùnadh a ruighinn mu seo ro àm a’ Chàisg.
 • Thuirt CC gum bu chòir do ChLAS fios a chur gu Alasdair aig SQA a’ gearain nach eil faidhlichean-fuaim a’ dol a bhith ann airson ionadan èisteachd a-nis, airson Gàidhlig agus cànanan eile. Dh’aontaich a’ chomataidh gu bheil na faidhlichean-fuaim uabhasach cudromach oir feumaidh cothrom a bhith aig sgoilearan èisteachd ri diofar dhaoine a’ bruidhinn Gàidhlig.

Fàg freagairt

Cuir a-steach am fiosrachadh agad gu h-ìosal no briog air ìomhaigheag gus clàradh a-steach:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s

%d bloggers like this: