Coinneamh Comataidh ChLAS 04/12/12

 

Coinneamh Comataidh ChLAS

Dimàirt 4 An Dùbhlachd 2012, 4-5f, Air fònaichean.

An Lathair: Catriona Nic a’ Phì (CNP), Dòmhnall MacLeòid (DM), Uilleam Dòmhnallach (UD), Mairead NicIomhair (MNI), Kirsten NicDhòmhnaill (KND), Dànaidh Clelland (DC), Alison Cheanadach (AC)

 

1.       Fàilte/Leisgeulan

Chuir an cathraiche, CNP, fàilte air a h-uile duine agus dh’ainmich i DM mar bhall ùr air a’ chomataidh.

Leisgeulan : Yvonne Gunn (YG) agus Steven Greumach (SG)

2.      Coinneamh Bhliadhnail – Comataidh Ùr

Chaidh dreuchdan sa chomataidh ùr an ainmeachadh aig a’ choinneamh bhliadhnail mar a leanas:  Cathraiche – CNP, Iar Chathraiche – CC, Ionmhasair – SG agus Rùnaire Mionaidean– AC.

Mhol CNP gum biodh AC na rùnaire airson a’ chomataidh agus bhruidhinn MNI mu na tha an cois an obair seo.  Thuirt AC gum biodh i toilichte seo a ghabhail os làimh.  Tha AC ri fios a chur gu ceannard Sgoil MhicNeacail gus faighinn a-mach am biodh e comasach dhi a bhith an lathair aig gach coinneamh ChLAS.  Thuirt CNP gun cuireadh i post-dealain thuice cuideachd or gum biodh e feumail nam biodh rùnaire aig gach coinneamh.

Chuir an cathraiche DM air adhart mar am ball a bhios a’ cumail sùil air làrach-lìn ChLAS.  Dh’aontaich DM seo a dhèanamh agus thuirt buill a’ chomataidh gum biodh iad uile deònach a bhith a’ cur ris an làrach-lìn.

3.      Ionmhas

Tha SG air a ràdh gum fuirich e air a’ chomataidh mar an ionmhasair.

4.      Beachdan air Fo-Dheuchainnean

Thuirt DC gun robh an Ìre Choitcheann freagarrach gu leòr ach gun robh bàrdachd ann am pàipear Sar Àrd Ìre doirbh a thuigse.  Dh’innse KD mu na mearachdan a bh’annta:

1)      Ìre Choitcheann – Tha ‘G’ air a sgrìobhadh sa bhocsa seach ‘C’ aig mullach na duilleige san oisean air pàipear Sàr Ìre Luchd-Ionnsachaidh agus Fileantaich.

2)      Àrd Ìre  – Tha an aon cheist sgrìobhte airson 14b agus 15b ann am pàipear Luchd-Ionnsachaidh (Èisteachd).

3)      Àrd Ìre  – Tha litreachadh ceàrr ann am pàipear Luchd-Ionnsachaidh (Leughadh).

4)      Meadhan Ìre 2 – Tha ceist 5 ann am pàipear nam Fileantach (Èisteachd) ag ràdh 15-17, ach ‘s e 12-15 a bu choir a bhith ann.

 

Thuirt CNP gun sgaoileadh i fios gu Stòrlann mu na h-atharraichean a dh’fheumas a bhith ri dhèanamh.  Chaidh a ràdh gu bheil e glè mhath gu bheil gach pàipear dèante agus aig na sgoiltean.

 

5.      Beachdan airson DJ MacLeoid a thaobh cothroman do thidsearan

Chaidh beachdachadh air aithisg a tha gu bhith sgrìobhte airson tidsearan a bhrosnachadh a bhith ag adhartachadh san dreuchd aca:

1)      Chaidh a ràdh nach eil tuarasdal tidsearan co-ionnan ri tuarasdal aig àrd-ìre ann an dreuchdan eile.  Thuirt MNI gu bheil seo a’ buntainn ri tidsearan air feadh Bhreatainn air fad; chan ann direach do thidsearan Gàidhlig.

2)      Chaidh a ràdh le UD gu bheil comhairlean a’ beachdachadh air clasaichean a’ thoirt do cheannardan ann am bun-sgoiltean le barrachd is ceud sgoilear.  Chan eil seo freagarrach seach gu bheil na h-aon dleastanasan aig ceannard ann an sgoil le àireamh bheag de sgoilearan ‘s a tha aig ceannard le iomadh sgoilear.

3)      Tha bacadh air a chur air mòran thidsearan a bhith ag adhartachadh gu ìre cheannard or chan eil iad a’ cosnadh ach beagan a bharrachd airgead aig an ìre sin agus bidh tòrr a bharrachd uallach orra.

4)      Is e dìth-misneachd aon de na prìomh adhbharan a tha a’ cumail daoine air ais san dreuchd.  Bhiodh e feumail nam biodh taic ri fhaotainn airson tidsearan sa chlas agus an fheadhainn a tha airson gluasad gu ìre cheannard.

5)      Bheachdaich DM gum feum comhairlean a bhith a’ coimhead ris a’ mhìneachadh a th’ aca air dè th’ ann an sgoil Ghàidhlig or gur e seo pàirt mhòr den duilgheadas a th’ ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig.

 

6.       An Ath Choinneamh

Bidh an ath choinneamh ann an Inbhir Nis air an 8mh den Ghearran aig 7f.  Sgaoilidh CNP fiosrachadh mun choinneamh san àm ri teachd.

Fàg freagairt

Cuir a-steach am fiosrachadh agad gu h-ìosal no briog air ìomhaigheag gus clàradh a-steach:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s

%d bloggers like this: