Category Archives: CPD

Naidheachdan bho ChLAS 10/2016

Naidheachdan bho Chomann Luchd-Teagaisg Luchd-Teagais

Aithisg Bhliadhnail a’ Chathraiche 2016clas

Feasgar math dhuibh uile agus fàilte gu Coinneamh Bhliadhnail Chomann Luchd-Teagaisg Àrd-Sgoiltean. Tha sinn air leth toilichte a bhith aig an Alltan a-rithist airson coinneachadh agus bu chaomh leam taing a thoirt gu Stòrlann airson an cuid fialaidheachd ann a bhith a’ cur rum air doigh dhuinn.
Tha sinn air a bhith an sàs gu soirbheachail ann an iomadh rud a-rithist am bliadhna. Tha an co-fharpais sgriobhaidh againn a’ dol bho neart gu neart le meudachadh anns an àireamh de sgoilearan a tha a’ gabhail pàirt.

Tha tidsearan air a bhith an sàs anns an sgeama treòrachaidh againn a-rithist am bliadhna, agus tha sinn air beachdan thidsearan a thogail gu làidir agus gu tric.

Chosg sinn latha as t-samhradh a’ cruthachadh fiolm gus CLAS a shanasachadh. Aig an aon àm fhuair sinn fhìn beagan a bharrachd eòlas air fiolmadh agus tha sinn an dòchas taic a thoirt do thidsearan no do sgoiltean eile, ann a bhith a’ dèanamh filmichean iad fhèin a bhiodh nan goireasan do thidsearan.

Bha CLAS air an riochdachadh aig coinneamh airson an e-sgoil ùr a tha gus fosgladh agus tha seo mar chomharra air cho taiceil sa tha CLAS a thaobh beachdan thidsearan.

Bu chaomh leam togail a-nochd air cho taiceil sa tha muinntir a’ chomataidh air a bhith tron bhliadhna mu dheireadh agus dha rìreabh tro iomadach bliadhna a chaidh seachad. Feumaidh sinn cuimhneachadh gu bheil CLAS air a ruith le tidsearan, airson tidsearan gus ar guthan a dhèanamh nas eifeachdaich. As aonais tidsearan a tha deònach pàirt a ghabhail, bhiodh an obair fada nas duilghe. Tha dithis on chomataidh ris a bheil mi airson taing sònraichte a thoirt seachad a-nochd air sgàths gu bheil iad a’ tighinn bhon a’ chomataidh am bliadhna. Tha Dòmhnall MacLeòid air a bhith ag obair leinn airson 4 bliadhna agus tha e air a bhith air leth taiceil anns an ùine sin le bheachdan, le ghliocais agus leis an eòlas teicneòlach aige. Ghabh e thairis am blog againn agus tha sin a-nis aig ìre far a bheil e na ghoireas agus na mheadhan buileach taiceil dhuinn. A-thuilleadh air Dòmhnall, tha mi airson taing sònraichte a thoirt do Steven Greumach a tha air a bhith na Ionmhasair air a’ chomataidh airson iomadh bliadhna thrang. Chan e Gàidhlig a bha Steven a’ teagasg aig a’ cheann thall ach Maths, ach bha obair a’ chomataidh air còrdadh ris a leithid ‘s gun do lean e air adhart leinn, gar cumail ceart agus a’ cumail suil air na sgillinnean fad bhliadhnaichean. ‘S e Steven a chur am blog againn air bhog anns a’ chiad àite mus do ghabh Dòmhnall ris. Tha iomadh sgil agus tàlant aig Steven a bhios sinn ag ionndrainn gu mòr nuair a dh’fhàgas e. Mar sin, tha mi airson taing oifigeil a thoirt dha Steven agus do Dhomhnaill a-nochd airson an obair a rinn iad còmhla rinn agus bidh sinn a’ guidhe a h-uile soirbheas dhan dithis aca anns na bliadhnaichean fada a tha romhpa.

Tha sin a’ fagail bearn no dhà air a’ chomataidh airson tidsearan ùra a thighinn nar cuideachd às a seo a-mach. Ged a tha beagan obair ann do dhaoine a bhios a’ gabhail pairt ann an comataidh, chan eil an obair gun tlachd agus gu dearbha fhèin tha e uabhasach tlachdmhor a’ cur barrachd eòlas air na tidsearan a bhios a’ frithealadh na coinneamhan. Mura biodh sin, cha bhithinn fhìn air leantainn ris cho fada! Tha mi mothachail gu-ta gu bheil beatha-sgoile aig tidsearan a’ fàs nas trainge gach latha agus tha e doirbh do chuid

faighinn às an sgoil gus tachartas mar an t-Alltan a fhrithealadh. Mar sin bu choir dhuinn ‘s dòcha barrachd oidhirp a dhèanamh ann a bhith a’ toirt cuireadh do thidsearan tighinn air a’ chomataidh on seo a-mach. Tha fios againn gun còrdadh e gu mòr ri tidsearan agus gum faigheadh iad a cheart uidhir à CLAS sa bhiodh iad a’ cur ris. ‘S e cothrom agus tlachd a th’ann a bhith mar phàirt de ChLAS agus tha mise glè thoilichte gu bheil mi mar phàirt dheth.

Mòran taing airson a bhith an seo còmhla rinn a-nochd.

Catriona Nic a’ Phì

Cathraiche, Comann Luchd-Teagaisg Àrd-sgoiltean.

 

Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhligbng

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus a’ leudachadh air na cumhachan Gàidhlig ann an Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016.   Fiosrachadh am fad an-seo:

http://www.gaidhlig.org.uk/bord/home-2/co-chomhairleachadh-dreachd-den-stiuireadh-reachdail-airson-foghlam-gaidhlig

**Tha an co-chomhairleachadh a’ dùnadh a-maireach (1 Samhain 2016)**

 

Goireasan airson Compiutaireachd

Tha goireasan ann an Gàidhlig airson compiutaireachd aig ìre bun-sgoil air làrach CAS Barefoot:  http://barefootcas.org.uk/my-curriculum-scotland/

 

Basic CMYKFiosrachadh bho Foghlam Alba mu mheasadh ann an Gàidhlig

https://blogs.glowscotland.org.uk/glowblogs/eslb/2016/09/11/assessing-progress-and-achievement/

 

Teisteanas Ceannardais Gàidhlig

http://www.socialenterprise.academy/scot/whats-on/gaelic-medium-leadership-award-142

Streap

Professional Learning for teachers of Gaelic Medium Education (GME)
 
Streap, the Postgraduate Teaching Certificate for teachers of GME is still recruiting for a 5 September 2016 startApplications are now invited for a limited number of places. The induction to the course takes place in Glasgow on 15 and 16 September 2016.
 
This programme is fully funded by the Scottish Government. For more information please go to:

Co-fharpais ChLAS 2016

CLAS logoA charaid chòir,

Mòran taing gu a h-uile duine a ghabh pàirt ann an co-fharpais ChLAS am-bliadhna.  Bha tòrr phìosan sgrìobhaidh fìor mhath ann is bha e gu math doirbh dìreach sia phìosan a thaghadh airson duaisean fhaighinn.

’S e na sgoilearan a bha soirbheachail ann a bhith a’ faighinn duais am bliadhna:

Luchd-Ionnsachaidh

A’ Chiad Duais – Aonghas Fearghasdan, ÀS3, Àrd-sgoil Àird nam Murchan

An Dàrna Duais – Iseabail Ghlas, ÀS1, Acadamaidh Chùlodair

An Treas Duais – Niamh Robb, ÀS1, Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

Fileantaich

A’ Chiad Duais – Eòin Cuimeanach, ÀS1, Àrd-sgoil Gheàrrloch

An Dàrna Duais – Laura Penman, ÀS2, Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig

An Treas Duais – Leanne NicFhionghain, ÀS2, Sgoil Bhàgh a’ Chaisteil

Mealaibh ur naidheachd!

Tha leabhran beag le na pìosan sgrìobhaidh as fheàrr ri fhaighinn an-seo (cruth Word).

Dùrachdan,

Kirsten NicDhòmhnaill

Conference on Gaelic Education: Transitions to secondary

 
Conference on Gaelic Education: Transitions to secondary
Drumossie Hotel, Inverness on 2 June 2016
 
Education Scotland and Bòrd na Gàidhlig would like to invite you to a conference we are organising on Gaelic Education.  The purpose of the conference is to give strategic direction to the development of Gaelic Education, with a particular focus on transitions into secondary Gaelic Learner and Medium Education.  The conference is intended to assist schools and local authorities in increasing the availability of Gaelic Learner and Medium Education within the secondary curriculum.  More information is available here.
 
It would greatly assist with the organisation of the conference if those attending would register online by 9 May 2016.  To do so, please follow this link:
 
In the meantime, Education Scotland and Bòrd na Gàidhlig look forward to welcoming you to the conference.
Basic CMYKbng
 

Naidheachdan bho Foghlam Alba 04.2016

Leadership Award:  Gaelic Educationlogo--hi-res

Social Enterprise Academy and Education Scotland are working in partnership to deliver an Institute of Leadership and Management Award for teachers of Gaelic Education.  The next  Leadership Award for Gaelic Education will commence on 20 and 21 May 2016.  It will be based in Strathpeffer.  If you wish to enrol for this award or require more information, please contact kate@socialenterprise.academy.  Education Scotland and Social Enterprise Academy acknowledge financial assistance from Bòrd na Gàidhlig towards the costs of running this award. 

Basic CMYKScottish Learning Festival

Registration for this year’s SLF will open at the end of May, giving you the opportunity to book a place at Scotland’s leading educational event.  Details will be available on the SLF websitesoon.  SLF 2016 takes place on Wednesday 21 and Thursday 22 September in the SECC, Glasgow.  SLF is free to attend and gives you access to a programme of professional development seminars hosted by practitioners and young people from across Scotland.  It’s also home to the largest education exhibition in Scotland with over 100 organisations showcasing their resources.

There will be a seminar on Gaelic Education which will have a focus on promoting Gaelic Learner and Medium Education within a 1+2 Approach to Languages.

We are delighted that this year’s keynotes will be delivered by:
– The Cabinet Secretary for Education and Lifelong Learning;
– Dr Yong Zhao, Presidential Chair and Director of the Institute for Global and Online
  Education in the College of Education, University of Oregon;
– Prof Carol Campbell, Associate Professor, Ontario Institute of Education, University of Toronto;
– Mark Beaumont, TV presenter and broadcaster, record-breaking round the world
  cyclist and ultra-endurance adventurer.
Once again the SLF programme will include 3 discussion sessions on the Thursday, covering Early Learning and Childcare, Secondary Progression Pathways and the Scottish Attainment Challenge, we’re looking forward to engaging debates and discussions.

Latest Briefing on Gaelic Education from Education Scotland

Cùrsa Àrainneachd, Cànan is Dualchas

Àrainneachd, Cànan is Dualchas (‘environment, language and heritage’) is a ten-day Gaelic language learning course.  It is intended for fluent speakers and near-fluent learners of the language who would like to continue to develop their fluency.  The course explores the strong links between the language and the Scottish environment. It will run in North Skye on 25-29 July and from 1-5 August, 2016. Students can attend either or both weeks. More information about this course is available here: ACD 2016 (E) and at https://acisd.wordpress.com/.

Fiosrachadh ùr air Làrach Foghlam Alba

Basic CMYKTha Foghlam Alba air fiosrachadh ùr mu Fhoghlam Gàidhlig a chur air an làrach aca. http://www.educationscotland.gov.uk/learningandteaching/curriculumareas/languages/gaelic/index.asp

 

Goireasan Feumail

Bilingualism and autism
Testing on this Challenge Investment Grant into Bilingualism and Autism is now complete. Many thanks to all the families who took part in the study! The researchers (Dr. Sue Fletcher-Watson, Dr. Hugh Rabagliati, Prof. Antonella Sorace and Sarah Hampton) have written up their findings for publication and are currently applying for more funding to continue this important work. View a poster of the preliminary findings.
Using the findings from this project, we have created a Bilingualism and Autism Fact Sheet.

 

A Knowledge Into Action resource for practitioners and education staff

Briefing 2: Reading

https://glowscotland.sharepoint.com/sites/PLC/sac/Community%20documents/KIA%20briefings/SAC%20Knowledge%20into%20Action%20Briefing%202%20Early%20Reading.pdf

SCILT and Gaelic Education

banner Join us on Monday 7th March at 4pm for this live event to find out about the support SCILT can provide to teachers involved in Gaelic Education.
The Glow TV event will be presented by Julie-Anne MacKenzie, Professional Development Officer with SCILT. The session will outline the support SCILT can provide to teachers involved in Gaelic Education. The session will be delivered through the medium of Gaelic with a supporting power point presentation available in English.
Sign up and join us live in Glow TV – SCILT and Gaelic Education
If you unable to join us for the live event you can always catch up with the recording at another time – Glow TV’s Watch Again.

Naidheachdan 03.16

Measgachadh de naidheachdan bho Foghlam Alba.
The Language Show Live is coming to Scotland and will have a special feature on Gaelic and Scots.  This is Europe’s longest running premier language event and has been hosted in London for the past 27 years.  There will be an input from Education Scotland and Fèisean nan Gàidheal on the role of Gaelic in Scotland’s identity and in the curriculum of Scottish education.  Other attractions include:
  • a range of educational seminars
  • language classes
  • live forums 
  • cultural performances.
There also will be over 100 exhibitors related to the promotion of languages and resources including some specific to Gaelic such as Sabhal Mòr Ostaig and Bòrd na Gàidhlig.  
Please support the feature on Gaelic and Scots which is taking place from 10.30am in the main hall on 11 March.  Please follow this link to register to attend.

Ceitidh Computer Voice

Ceitidh is the world’s first Scottish Gaelic computer and is available here.  The Gaelic voice can be used to: read Gaelic web sites, ebooks, textbooks, SQA exam papers and other curriculum resources; check writing, emails, and social media posts.  The voice will be particularly helpful for Gaelic speakers with dyslexia, reading difficulties and visual impairment, but it should also be useful for anyone learning or working in Gaelic.

​Languages and Curriculum for Excellence Entitlements

For most children in Scotland, the learning of an additional language usually begins in primary school and in some cases earlier. With the implementation of the Scottish Government’s Language Learning in Scotland: a 1+2 approach means schools are already teaching an additional language from primary 1 and are working towards the introduction of a second language from primary 5.

 

Click here to listen to children talking about their experiences of learning a language.

Launch of The National Improvement Framework for Education

The National Improvement Framework for education was launched in January and it sets out measures for school improvement, school leadership, supporting teachers and engaging parents.  Find out more information here andhere.

Scottish Attainment Fund

The £100m Attainment Scotland Fund is a funding initiative over 4 years (2015–19) targeted on supporting pupils in local authorities and schools with the highest concentrations of primary-aged pupils living in areas of deprivation. Find out more here.

Naidheachdan bho Foghlam Alba 01.16

Briefings on Gaelic EducationBasic CMYK

The latest Briefing is available at:

GAELIC EDUCATION BRIEFING

 

logo--hi-resLeadership Award: Gaelic Education
Social Enterprise Academy and Education Scotland are working in partnership to deliver an Institute of Leadership and Management Award for teachers of Gaelic Education.  The next Leadership Award for Gaelic Educationwill commence on 26 and 27 February 2016.  It will be based at Columba 1400 premises on the Isle of Skye.  If you wish to enrol for this award or require more information, please contact kate@socialenterprise.academyEducation Scotland and Social Enterprise Academy acknowledge financial assistance from Bòrd na Gàidhlig towards the costs of running this award.