Category Archives: Làraich Lìn

Naidheachdan bho ChLAS 10/2016

Naidheachdan bho Chomann Luchd-Teagaisg Luchd-Teagais

Aithisg Bhliadhnail a’ Chathraiche 2016clas

Feasgar math dhuibh uile agus fàilte gu Coinneamh Bhliadhnail Chomann Luchd-Teagaisg Àrd-Sgoiltean. Tha sinn air leth toilichte a bhith aig an Alltan a-rithist airson coinneachadh agus bu chaomh leam taing a thoirt gu Stòrlann airson an cuid fialaidheachd ann a bhith a’ cur rum air doigh dhuinn.
Tha sinn air a bhith an sàs gu soirbheachail ann an iomadh rud a-rithist am bliadhna. Tha an co-fharpais sgriobhaidh againn a’ dol bho neart gu neart le meudachadh anns an àireamh de sgoilearan a tha a’ gabhail pàirt.

Tha tidsearan air a bhith an sàs anns an sgeama treòrachaidh againn a-rithist am bliadhna, agus tha sinn air beachdan thidsearan a thogail gu làidir agus gu tric.

Chosg sinn latha as t-samhradh a’ cruthachadh fiolm gus CLAS a shanasachadh. Aig an aon àm fhuair sinn fhìn beagan a bharrachd eòlas air fiolmadh agus tha sinn an dòchas taic a thoirt do thidsearan no do sgoiltean eile, ann a bhith a’ dèanamh filmichean iad fhèin a bhiodh nan goireasan do thidsearan.

Bha CLAS air an riochdachadh aig coinneamh airson an e-sgoil ùr a tha gus fosgladh agus tha seo mar chomharra air cho taiceil sa tha CLAS a thaobh beachdan thidsearan.

Bu chaomh leam togail a-nochd air cho taiceil sa tha muinntir a’ chomataidh air a bhith tron bhliadhna mu dheireadh agus dha rìreabh tro iomadach bliadhna a chaidh seachad. Feumaidh sinn cuimhneachadh gu bheil CLAS air a ruith le tidsearan, airson tidsearan gus ar guthan a dhèanamh nas eifeachdaich. As aonais tidsearan a tha deònach pàirt a ghabhail, bhiodh an obair fada nas duilghe. Tha dithis on chomataidh ris a bheil mi airson taing sònraichte a thoirt seachad a-nochd air sgàths gu bheil iad a’ tighinn bhon a’ chomataidh am bliadhna. Tha Dòmhnall MacLeòid air a bhith ag obair leinn airson 4 bliadhna agus tha e air a bhith air leth taiceil anns an ùine sin le bheachdan, le ghliocais agus leis an eòlas teicneòlach aige. Ghabh e thairis am blog againn agus tha sin a-nis aig ìre far a bheil e na ghoireas agus na mheadhan buileach taiceil dhuinn. A-thuilleadh air Dòmhnall, tha mi airson taing sònraichte a thoirt do Steven Greumach a tha air a bhith na Ionmhasair air a’ chomataidh airson iomadh bliadhna thrang. Chan e Gàidhlig a bha Steven a’ teagasg aig a’ cheann thall ach Maths, ach bha obair a’ chomataidh air còrdadh ris a leithid ‘s gun do lean e air adhart leinn, gar cumail ceart agus a’ cumail suil air na sgillinnean fad bhliadhnaichean. ‘S e Steven a chur am blog againn air bhog anns a’ chiad àite mus do ghabh Dòmhnall ris. Tha iomadh sgil agus tàlant aig Steven a bhios sinn ag ionndrainn gu mòr nuair a dh’fhàgas e. Mar sin, tha mi airson taing oifigeil a thoirt dha Steven agus do Dhomhnaill a-nochd airson an obair a rinn iad còmhla rinn agus bidh sinn a’ guidhe a h-uile soirbheas dhan dithis aca anns na bliadhnaichean fada a tha romhpa.

Tha sin a’ fagail bearn no dhà air a’ chomataidh airson tidsearan ùra a thighinn nar cuideachd às a seo a-mach. Ged a tha beagan obair ann do dhaoine a bhios a’ gabhail pairt ann an comataidh, chan eil an obair gun tlachd agus gu dearbha fhèin tha e uabhasach tlachdmhor a’ cur barrachd eòlas air na tidsearan a bhios a’ frithealadh na coinneamhan. Mura biodh sin, cha bhithinn fhìn air leantainn ris cho fada! Tha mi mothachail gu-ta gu bheil beatha-sgoile aig tidsearan a’ fàs nas trainge gach latha agus tha e doirbh do chuid

faighinn às an sgoil gus tachartas mar an t-Alltan a fhrithealadh. Mar sin bu choir dhuinn ‘s dòcha barrachd oidhirp a dhèanamh ann a bhith a’ toirt cuireadh do thidsearan tighinn air a’ chomataidh on seo a-mach. Tha fios againn gun còrdadh e gu mòr ri tidsearan agus gum faigheadh iad a cheart uidhir à CLAS sa bhiodh iad a’ cur ris. ‘S e cothrom agus tlachd a th’ann a bhith mar phàirt de ChLAS agus tha mise glè thoilichte gu bheil mi mar phàirt dheth.

Mòran taing airson a bhith an seo còmhla rinn a-nochd.

Catriona Nic a’ Phì

Cathraiche, Comann Luchd-Teagaisg Àrd-sgoiltean.

 

Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhligbng

Tha Bòrd na Gàidhlig a’ foillseachadh Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig fo Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 agus a’ leudachadh air na cumhachan Gàidhlig ann an Achd an Fhoghlaim (Alba) 2016.   Fiosrachadh am fad an-seo:

http://www.gaidhlig.org.uk/bord/home-2/co-chomhairleachadh-dreachd-den-stiuireadh-reachdail-airson-foghlam-gaidhlig

**Tha an co-chomhairleachadh a’ dùnadh a-maireach (1 Samhain 2016)**

 

Goireasan airson Compiutaireachd

Tha goireasan ann an Gàidhlig airson compiutaireachd aig ìre bun-sgoil air làrach CAS Barefoot:  http://barefootcas.org.uk/my-curriculum-scotland/

 

Basic CMYKFiosrachadh bho Foghlam Alba mu mheasadh ann an Gàidhlig

https://blogs.glowscotland.org.uk/glowblogs/eslb/2016/09/11/assessing-progress-and-achievement/

 

Teisteanas Ceannardais Gàidhlig

http://www.socialenterprise.academy/scot/whats-on/gaelic-medium-leadership-award-142

Conference on Gaelic Education: Transitions to secondary

 
Conference on Gaelic Education: Transitions to secondary
Drumossie Hotel, Inverness on 2 June 2016
 
Education Scotland and Bòrd na Gàidhlig would like to invite you to a conference we are organising on Gaelic Education.  The purpose of the conference is to give strategic direction to the development of Gaelic Education, with a particular focus on transitions into secondary Gaelic Learner and Medium Education.  The conference is intended to assist schools and local authorities in increasing the availability of Gaelic Learner and Medium Education within the secondary curriculum.  More information is available here.
 
It would greatly assist with the organisation of the conference if those attending would register online by 9 May 2016.  To do so, please follow this link:
 
In the meantime, Education Scotland and Bòrd na Gàidhlig look forward to welcoming you to the conference.
Basic CMYKbng
 

Litir bho Bombadd Publishing

Bombadil Publishing - teagasgairean Gàidhlig

Bombadil Publishing – teagasgairean Gàidhlig(Cruth PDF)

SCILT and Gaelic Education

banner Join us on Monday 7th March at 4pm for this live event to find out about the support SCILT can provide to teachers involved in Gaelic Education.
The Glow TV event will be presented by Julie-Anne MacKenzie, Professional Development Officer with SCILT. The session will outline the support SCILT can provide to teachers involved in Gaelic Education. The session will be delivered through the medium of Gaelic with a supporting power point presentation available in English.
Sign up and join us live in Glow TV – SCILT and Gaelic Education
If you unable to join us for the live event you can always catch up with the recording at another time – Glow TV’s Watch Again.

Naidheachdan 03.16

Measgachadh de naidheachdan bho Foghlam Alba.
The Language Show Live is coming to Scotland and will have a special feature on Gaelic and Scots.  This is Europe’s longest running premier language event and has been hosted in London for the past 27 years.  There will be an input from Education Scotland and Fèisean nan Gàidheal on the role of Gaelic in Scotland’s identity and in the curriculum of Scottish education.  Other attractions include:
 • a range of educational seminars
 • language classes
 • live forums 
 • cultural performances.
There also will be over 100 exhibitors related to the promotion of languages and resources including some specific to Gaelic such as Sabhal Mòr Ostaig and Bòrd na Gàidhlig.  
Please support the feature on Gaelic and Scots which is taking place from 10.30am in the main hall on 11 March.  Please follow this link to register to attend.

Ceitidh Computer Voice

Ceitidh is the world’s first Scottish Gaelic computer and is available here.  The Gaelic voice can be used to: read Gaelic web sites, ebooks, textbooks, SQA exam papers and other curriculum resources; check writing, emails, and social media posts.  The voice will be particularly helpful for Gaelic speakers with dyslexia, reading difficulties and visual impairment, but it should also be useful for anyone learning or working in Gaelic.

​Languages and Curriculum for Excellence Entitlements

For most children in Scotland, the learning of an additional language usually begins in primary school and in some cases earlier. With the implementation of the Scottish Government’s Language Learning in Scotland: a 1+2 approach means schools are already teaching an additional language from primary 1 and are working towards the introduction of a second language from primary 5.

 

Click here to listen to children talking about their experiences of learning a language.

Launch of The National Improvement Framework for Education

The National Improvement Framework for education was launched in January and it sets out measures for school improvement, school leadership, supporting teachers and engaging parents.  Find out more information here andhere.

Scottish Attainment Fund

The £100m Attainment Scotland Fund is a funding initiative over 4 years (2015–19) targeted on supporting pupils in local authorities and schools with the highest concentrations of primary-aged pupils living in areas of deprivation. Find out more here.

Naidheachdan bho Foghlam Alba 01.16

Briefings on Gaelic EducationBasic CMYK

The latest Briefing is available at:

GAELIC EDUCATION BRIEFING

 

logo--hi-resLeadership Award: Gaelic Education
Social Enterprise Academy and Education Scotland are working in partnership to deliver an Institute of Leadership and Management Award for teachers of Gaelic Education.  The next Leadership Award for Gaelic Educationwill commence on 26 and 27 February 2016.  It will be based at Columba 1400 premises on the Isle of Skye.  If you wish to enrol for this award or require more information, please contact kate@socialenterprise.academyEducation Scotland and Social Enterprise Academy acknowledge financial assistance from Bòrd na Gàidhlig towards the costs of running this award.

Naidheachdan bho Foghlam Alba 06/15

Advanced Higher Route maps for Gàidhlig and Gaelic (Learners)
These papers are to assist teachers and other staff in planning Advanced Higher Gaelic (Learners) and Gàidhlig.  The ’route maps’ are a sequential list of the key guidelines, advice and support for the Advanced Higher. They include important information about assessment, learning and teaching.  More information.
 
‘How good is our third sector organisation?’ (HGIOTSO) is a self-evaluation resource created to support the third sector to evaluate their performance and to identify priorities for action. The resource can be used by anyone in the third sector: volunteer, worker or other stakeholder. It is designed to support third sector organisations of all sizes, from small to large, local to national. It can also be used in cross-sector partnerships.
Mother Tongue Other Tongue competition going nationwide in 2015-16!
Mother Tongue Other Tongue (MTOT) is an exciting multilingual poetry project which celebrates linguistic and cultural diversity through creative writing, and showcases the many languages which are spoken and learned by young people in school and at home. After a very successful pilot of the competition in the Glasgow area last year, SCILT are excited to announce the roll-out of MTOT across the country from August 2015. 2015/16 will build on the success of last year’s initiative and see the competition go nationwide allowing all pupils from P1 – S6 to participate in collaboration with our partner universities.
More information
Micro-listening tasks you may not be using often enough in your lessons
A series of tips to enhance listening skills with beginner learners. More information
 
How to exploit the full learning potential of a target language song in the classroom
A nine-step framework for the exploitation of a song for language learning.
More information
 

Measgachadh Naidheachdan

Health and wellbeing; responsibility of all
The interactive PDF accompanying this resource is now available through the medium of Gaelic. This flexible resource can be used in a variety of ways to support children and young people in the aspects of health and wellbeing which are the responsibility of all.  This resource may be used to support both Gaelic Learner and Medium Education.
New resources for Gaelic Medium Education (GME)
Resources for Media Studies National 3, National 4, National 5 and Higher for GME are now available on Glow.  We have also included a separate glossary of terminology.
 

The Scottish Voice

 • The Scottish Voice is a computer ‘text-to-speech’ programme to assist with reading electronic books;
 • PDF files (such as SQA exam papers); worksheets and other documents in Microsoft Word and
 • create audio files using the voice.  This is being developed to assist with Gaelic text.  The new Gaelic voice will be available to schools from The Scottish Voice website for the start of the 2015-16 academic session.  This will help learners with additional support needs and also all learners to read web sites, documents, or to check and proof-read their own letters or emails.  The voice will be licensed for use by Scottish schools, colleges, universities, local and national government agencies, NHS units and for use at home by pupils and staff.  It is funded by The Scottish Government Gaelic and Scots Unit; Scottish Funding Council; Scottish Qualifications Authority and Bòrd na Gàidhlig.

Stuthan-teagaisg agus Naidheachdan

Stuthan-teagaisg IMG_2851

Tha stuthan-teagaisg air an duilleag ‘Stòrasan’ dha buill ChLAS.

Na measg:powerpoints & duilleagan-obrach airson clasaichean

 • Creideamh & Moraltachd
 • Nuadh-Eòlas
 • Foghlam Pearsanta & Sòisealta
 • Gàidhlig (Fileantaich & Luchd-ionnsachaidh).

Feumar facal-faire airson faighinn gu na goireasan seo. Tha a h-uile ball a’ faighinn facal-faire as ùr gach bliadhna. Airson tuilleadh fiosrachaidh cuir post-d thugainn tron làrach.

https://clas123.wordpress.com/159-2

 

NAIDHEACHDAN BHO SCILT (Scotland’s National Centre for Languages) an-seo:

http://www.scilt.org.uk/Default.aspx?tabid=1299

 

Fiosrachadh bho SCILT mu cho-fharpais

“We are now looking for expressions of interest from schools teaching Gaelic learners for our Word Wizard competition.

I would be extremely grateful if you could forward this e-mail to any schools who may be interested in taking part in this competition.

An information pack will be sent to schools who register their interest, and first stage of word lists will then follow.

Please contact my colleague, Alice Lister, to register interest: Alice.lister@strath.ac.uk

Many thanks for helping promote this competition.”

Goireasan airson Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig


1.1
Annotated exemplification of the early level in Gaelic Medium EducationBasic CMYK

This work forms a part of the Assessing Progress and Achievement professional learning resource and generally uses the Significant Aspects of Learning, identified in this resource, to guide exemplification.  Practitioners involved in this exercise have compiled examples of learners’ work and other evidence to show what they are able to do at the early level of literacy and Gàidhlig.  It is anticipated that this resource could be used by practitioners to provide a focus for professional dialogue.

1.2 The following learning resources are now published to support the senior phase:

 

 • National 3, 4, 5 and Higher Gàidhlig
 • National 3, 4, 5, Higher Gaelic (Learners)
 • National 4, 5, Higher GM mathematics
 • National 3, 4, 5 GM Lifeskills mathematics
 • National 3, 4, 5 and Higher GM geography
 • National 3, 4, 5 and Higher history
 • National 3, 4, 5 and Higher GM modern studies.

 

1.3 We are now focusing on producing some support materials for the Advanced Higher.  Schools and education authorities are invited to advise Education Scotland of the subjects that they are offering in the senior phase through the medium of Gaelic. Based on responses we will receive, we will translate learning materials that Education Scotland will be commissioning. Education Scotland acknowledges the co-operation of education authorities in sharing materials they themselves have produced for the new qualifications and are made available on our website.  Please also advise us of possible writers for support materials.

 

1.4 Route Maps for Higher now available: Education Scotland, in partnership with the SQA, has now published route maps for all Higher qualifications, providing a sequenced list of main messages and links to resources. These route maps have been produced in response to teacher requests for more streamlined and simplified guidance on delivering the new qualifications.

 

1.5 An Cogadh Mòr (1914-18)

Please visit the Education Scotland website for resources to support learning in Gaelic Medium Education about World War I. These resources include looking at the causes of the war, stories from veterans and reflections on the impact of the conflict.