Aithisg Bhliadhnail na Cathraiche – C Nic a’ Phì

Aithisg Bhliadhnail na Cathraiche – C Nic a’ Phì

 

Feasgar math dhuibh uile agus mòran taing airson tighinn a-nochd dhan Choinneamh Bhliadhnail aig CLAS. Tha sinn air leth toilichte ur faicinn an seo.

Bu chaomh leam an-toiseach ìnnse dhuibh gu bheil sinn air a bhith glè thrang am-bliadhna le iomadach rud.

Tha ceangalaichean làidir air a bhith againn le Bòrd na Gàidhlig agus iad air a bhith glè dheònach coinneachadh rinn aig àm sam bith. Tha e cudromach an ceangal seo a bhith againn leotha agus tha sinn cuideachd glè thaingeil airson an taic airgead a tha iad a’ toirt dhuinn.

Tha sinn cuideachd air a bhith a’ ceangal leis an SQA gu mòr anns a bhliadhna chaidh seachad. ‘S e bliadhna gle chudromach a tha air a bhith ann do àrd-sgoiltean leis na deuchainnean ùra a’ nochdadh, agus na molaidhean is stiùiridhean a thig nan cois. Tha CLAS air a bhith a’ sireadh bheachdan thidsearan air na deuchainnean ùra agus tha sinn air iad seo a mholadh dhan SQA. Mar thoradh air sin, tha CLAS a-nis air a riochdachadh aig na coinneamhan planaidh aca.

Ceangailte ris na deuchainnean ùra, Chuir Roinn na Gaidhealtachd buidheann-obrach air dòigh airson taic a thoirt do thidsearan ann a bhith a’ lìbhrigeadh N4 agus N5. Dh’fhosgail CLAS seo do thidsearan eile air feadh na dùthcha gus am biodh e na bhuannachd dhuinn uile. Tha na stuthan a chaidh an cruthachadh a-nis deiseil agus sgaoilidh sinn do bhall sam bith de CHLAS iad ma tha iad gan iarraidh.

An deidh an latha-treanaidh a bh’againn an uiridh do Phrobationers, bha ‘mentors’ aig gach tidsear ùr de Ghàidhlig am bliadhna, ma bha sin a dhìth orra. A-rithist ‘se adhartas dha rìreabh a bha seo. Tha sinn an dòchas ceangal le Bòrd na Gàidhlig airson am mentoring  seo a chumail a’ dol.

Tha a h-uile fo-dheuchainn a-nis air an dèanamh aig Stòrlann agus tha sin na thaic mhòr, mhòr dhuinn uile mar thidsearan. Bha sinn bliadhnaichean ag obair air seo a thoirt gu buil agus tha sinn air leth toilichte gu bheil sinn aig an ìre seo mu dheireadh thall. Tha sinn cuideachd glè thaingeil do Stòrlann airson an obair mhòr seo a ghabhail os laimh.

‘S e an ceum as ùire a tha sinn air gabhail am-bliadhna, agus tha taing againn ri thoirt do Steven (ar Ionmhasair Ionmholta) airson seo, gu bheil BLOG a-nis aig CLAS. Tha sinn a’ cur seo air bhog a-nochd agus tha sinn an dòchas gum bi e air leth feumail airson tidsearan, fad is farsainn, ann a bhith a’ cumail fiosrachadh is beachdan aig a chèile. Feuch an coimhead sibh ris, stob as na favourites agaibh e…agus cleachd e!

Cha bhiodh ceum sam bith de na dh’ainmich mi, air tachairt mura biodh an taic a tha an comataidh a’ toirt dha chèile. Bu chaomh leam taing mhòr a thoirt dhaibh air fad airson seo. Tha sinn cuideachd glè thaingeil do Mhary Ellen Stìubhart airson an obair a rinn ise na Rùnaire oir gu bheil ise a’ fagail an comataidh am bliadhna agus tha sinn an dòchas gun soirbhich le ME ann a bhith a’ lìonadh am beàrn a dh’fhàgas CLAS na beatha!!

Chan eil ceist nach eil CLAS a’ gabhail beagan den ùine againn nuair a tha sinn mar phàirt den chomataidh ach air an làimh eile, tha sinn fhìn a’ faighinn tòrr às gu pearsanta agus tha e math a bhith a’ faighinn an cothrom bruidhinn ri ar cò-obraichean gu tric. Dh’iarrainn oirbh uile smaoineachadh mu phàirt a ghabhail ann nam biodh sibh den bheachd gun còrdadh e ribh. Ma tha duine agaibh a bu chaomh a bhith air a’ chomataidh, cuiribh fios thugainn oir gu bheil beàrn no dhà againn an-dràsta. Chan eil e gu diofar ma tha sibh air a bhith a’ teagasg airson bliadhna no fichead, bidh fàilte romhaibh!

Taing dhuibh uile airson èisteachd rium gu foighidneach. Mòran Taing.

Fàg freagairt

Cuir a-steach am fiosrachadh agad gu h-ìosal no briog air ìomhaigheag gus clàradh a-steach:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s

%d bloggers like this: