A’ Choinneamh Bhliadhnail

              

A’ Choinneamh Bhliadhnail

Dihaoine 2 Samhain 2012, 8f, Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

An Lathair:  Mairead NicIomhair (MNI), Fiona NicAonghais (FNA), Steven Greumach SG),  Fionnlagh Coineagan (FC), Catriona Nic a’ Phì (CNP), Catriona Chaimbeul (CC), Dànaidh Clelland (DC), Morna Nic A’ Bhuidseir (MNB).

1.       Fàilte

Chuir an cathraiche fàilte air a h-uile duine

2.       Leisgeulan

Fionnlagh MacSuain, Dòmhnall MacLeòid, Catriona NicIain, Joan Esson, Yvonne Gunn, Kirsten NicDhòmhnaill, Alison Cheanadach, MaryEllen Stiùbhart, Anndra Dòmhnallach  is Màiri MacKay.

3.       Mionaidean na Coinneimh Bhliadhnail 2011

Gam moladh – CNP

A’ toirt Taic – CC

4.       Gnothaichean ag èirigh às a’ mhionaid

Chaidh cunntas a thoirt seachad le MNB mu shuidheachadh Chnoc Iordain agus an àireamh bheag de thidsearan a tha a’ dol tro thrèanadh. Chaidh a’ chùis a thogail a-rithist a thaobh poileasaidh an Oilthigh far nach fhaighear trèanadh ann an dà chuspair-sgoile ach anns an aon fhacultaidh foghlaim. Chaidh aontachadh gun cumar a’ dol ag aslachadh an Oilthigh airson an suidheachadh aige ath-bhreithneachadh.

Thuirt MNB gun toireadh i dhuinn an àireamh de dhaoine a tha a trèanadh am-bliadhna.

5.       Aithisg na Bliadhna – An Cathraiche

Chaidh deagh cheangal a chumail le Bòrd na Gàidhlig agus tha CLAS taingeil airson an taic-airgid a gheibhear bhuaidh gach bliadhna.

Tha ceangal cudromach a stèidheachadh leis an SQA agus tha CLAS a-nis air a dheagh-riochdachadh aig coinneamhan planaidh is dealbhaidh airson nan cùrsaichean ùra.

Cuiridh CLAS stuthan-taic chùrsaichean N4 is N5, a chaidh a chruthachadh  aig bùthan-obrach mar phàirt de dh’iomairt aig Roinn na Gàidhealtachd, do neach sam bith a tha gan iarraidh.

Tha làn-dòchas ann gun dèanar ceangal le Bòrd na Gàidhlig gus an sgeama ‘mentoring’ a bha cho soirbheachail am-bliadhna a chumail a’ dol.

Thathas ag aithneachadh gur e ceum cudromach is taic mhòr a tha ann gun do gabh Stòrlann os làimh deasachadh nam pàipearan fo-dheuchainn.

Cuirear air bhog a-nochd am Blog ùr a chaidh a chruthachadh le SG. ‘S e goireas air leth feumail a tha gu bhith ann do thidsearan.

Tha taing ga toirt do MES airson na rinn i mar rùnaire agus ise a-nis a’ fàgail na comataidh.

6.       Cunntasan na Bliadhna  – An t-Ionmhasair

Chaidh an geàrr-iomradh air teachd a-steach agus cosgaisean an sgaoileadh. Chaidh gabhail riutha.

Dh’ innis SG gun deach a’ chuid as motha den airgead a chosg air cosgaisean siubhail agus tha an t-suim seo air dhol an àirde bho bhliadhna an-uiridh.

Chan fhacas àrdachadh anns an uiread de dh’airgead a fhuaras bho bhallrachd.

Às dèidh gabhail ris na tha ri phàigheadh fhathast tha faisg air £3000 air fhàgail.

7.       Taghadh Comataidh

Chaidh MNI dhan chathair airson a’ chomataidh a thaghadh.

Chaidh buill na comataidh aontachadh mar na leanas:

Cathraiche – CNP; Moladh CC, Taic FC

Iar-chathraiche – CC;

Ionmhasair – SG; Moladh FC, Taic FNA

Rùnaire – bàn

Rùnaire mionaidean – Alison Cheanadach

Ball co-thaghte: MNI

8.       Neach-Sgrùdaidh Neo-Eisimeilich

Chaidh aontachadh gun cumar Graham Scott, Inbhir Nis

9.       G.I.S.B.E

          Chaidh a shealltainn do na bha an làthair am Blog Ùr a dhealbhaich SG. Bha na h-uile a dh’aona-ghuthach am beachd gur e goireas tarraingeach air leth feumail a bhiodh ann. Chaidh taing a thoirt do SG airson a chuid obrach chruaidh.

Fàg freagairt

Cuir a-steach am fiosrachadh agad gu h-ìosal no briog air ìomhaigheag gus clàradh a-steach:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s

%d bloggers like this: